AmaHubo 22:1-31

  • Ukusuka ekuphelelweni yithemba kuya ekudunyisweni

    • “Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?” (1)

    • “Zenza inkatho ngezingubo zami” (18)

    • Ukudumisa uNkulunkulu ebandleni (22, 25)

    • Umhlaba wonke uzodumisa uNkulunkulu (27)

Kumqondisi; ngenothi“Lenyamazane Yokuntwela Kokusa.”* Ihubo likaDavide. 22  Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni? + Kungani ungangisindisi,Ungakuzwa ukukhala kwami ngenxa yosizi? +   Nkulunkulu wami, ngilokhu ngikubiza emini, kodwa awuphenduli; +Nasebusuku angithuli.   Kodwa wena ungcwele, +U-Israyeli uyakudumisa.*   Obaba bathembela kuwe; +Bakwethemba, wena waqhubeka ubasindisa. +   Bakhala kuwe, basindiswa;Bathembela kuwe, bangajabha. *+   Kodwa mina ngiyisibungu, angiyena umuntu,Abantu bayangidelela,* bangibukela phansi. +   Bonke abangibonayo, bangenza inhlekisa; +Balokhu behleka usulu, benikina namakhanda abo: +   “Uthembele kuJehova. Makamkhulule! Makamsindise, ngoba Yena umthanda kakhulu!” +   Nguwe owangikhipha esibelethweni, +Owangenza ngazizwa ngilondekile emabeleni kamama. 10  Selokhu ngazalwa ubulokhu unginakekela;*UbunguNkulunkulu wami kwasesibelethweni sikamama. 11  Ungabi kude nami, ngoba usizi luseduze, +Anginaye omunye umsizi. + 12  Izinkunzi eziningi zingihaqile; +Izinkunzi ezinamandla zaseBhashani zingizungezile. + 13  Zingivulela umlomo wazo, +Njengebhubesi elibhongayo elidwengula isisulu salo. + 14  Ngithululiwe njengamanzi;Wonke amathambo ami ahlukene. Inhliziyo yami ibe njengengcina; *+Iyancibilika ngaphakathi kimi. + 15  Amandla ami aphelile, senginjengesitsha sobumba; +Ulimi lwami lunamathele olwangeni lwami; +Ungiletha emgodini ukuze ngife. + 16  Ngoba izinja zingizungezile; +Zingizungeze njengeviyo labenzi bokubi, +Njengebhubesi, zisezandleni nasezinyaweni zami. + 17  Ngingawabala wonke amathambo ami. + Izitha ziyangibheka, zingigqolozele. 18  Zihlukaniselana ngezingubo zami,Zenza inkatho ngezingubo zami. + 19  Kodwa wena, Jehova, ungabi kude. + Ungamandla ami; shesha ungisize. + 20  Ngisindise* enkembeni,Ukuphila kwami okuyigugu* ezidladleni zezinja; + 21  Ngisindise emlonyeni webhubesi + nasezimpondweni zezinkunzi zasendle;Ngiphendule ungisindise. 22  Ngizomemezela igama lakho kubafowethu; +Ngizokudumisa phakathi kwebandla. + 23  Nina enesaba uJehova, mdumiseni! Nonke nina nzalo* kaJakobe, mkhazimuliseni! + Nimesabe nonke nina nzalo* ka-Israyeli. 24  Ngoba akazange akudelele noma akushalazele ukuhlupheka komuntu ocindezelwe; +Akazange amfihlele ubuso bakhe, +Wezwa lapho ekhalela usizo kuye. + 25  Ngizokudumisa ebandleni elikhulu; +Ngizozigcwalisa izifungo zami phambi kwabamesabayo. 26  Abamnene bayodla basuthe; +Labo abafuna uJehova bayomdumisa. + Kwangathi bangaphila* kuze kube phakade. 27  Umhlaba wonke uyokhumbula ubuyele kuJehova. Zonke izizwe ziyokhothama phambi kwakho. + 28  Ngoba ubukhosi bungobukaJehova; +Ubusa izizwe. 29  Bonke abacebile* bomhlaba bazodla bakhothame phansi;Bonke abehlela phansi othulini bazoguqa phambi kwakhe;Akekho kubo ongalonda ukuphila kwakhe. 30  Inzalo* yabo iyomkhonza;Isizukulwane esizayo siyotshelwa ngoJehova. 31  Bayofika balandise ngokulunga kwakhe. Bayotshela isizwe esisazozalwa lokho akwenzile.

Imibhalo yaphansi

Kungaba yinothi noma indlela yokucula.
Noma, “Uhlezi phezu kwezindumiso zika-Israyeli.”
Noma, “abazange badumazeke.”
Noma, “Ngiyisihlamba kubantu.”
Noma, “bengiphonswe kuwe.”
Ngokusobala lokhu kubhekisela entweni esetshenziswa izinyosi lapho zakha amakhekheba oju.
Noma, “Sindisa umphefumulo wami.”
NgesiHebheru, “Okuwukuphela kwawo,” esho umphefumulo noma ukuphila kwakhe.
NgesiHebheru, “mbewu.”
NgesiHebheru, “mbewu.”
NgesiHebheru, “Kwangathi izinhliziyo zenu zingaphila.”
NgesiHebheru, “abakhuluphele.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”