intsha

INTSHA IYABUZA

Ingabe Ubutabane Abulungile?

Ingabe iBhayibheli lifundisa ukuthi izitabane zingabantu ababi? Ingabe umKristu angakwazi ukujabulisa uNkulunkulu naphezu kokuzizwa ethanda abobulili obufana nobakhe?

IKHASI LEMISEBENZI

Indlela Yokusebenzisa Kahle Imali

Leli khasi lomsebenzi lizokusiza ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezidingo nezinto ongazidingi, nokuthi kokubili kuyithinta kanjani indlela osebenzisa ngayo imali.

Kule ngxenye, amagama abanye abantu abacashuniwe ashintshiwe.