Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ezothando​—Ingxenye 3: Ingabe Kufanele Sihlukane?

Ezothando​—Ingxenye 3: Ingabe Kufanele Sihlukane?

 Sekuyisikhashana nithandana, kodwa usuqala ukungabaza. Ingabe kufanele niqhubeke noma kufanele nihlukane? Lesi sihloko senzelwe ukukusiza unqume.

Kulesi sihloko

 Ongakwenza uma ungabaza

 Ngemva kokuthandana isikhathi esithile, insizwa nentombi bangase bathola ukuthi bahluke kakhulu kunalokho abebekucabanga. Ngokwesibonelo:

  •   Omunye uthanda ukuya ebhishi; kanti omunye uthanda ukuqwala izintaba.

  •   Omunye ungumuntu wabantu; kanti omunye uthanda ukuzithulela nje.

  •   Omunye unomkhuba wokukhohlisa kanti lona omunye uhlale ekhuluma iqiniso.

 Phawula ukuthi isimo ngasinye kulezi sehlukile. Isimo sokuqala siphathelene nokungafani kwezinto abantu abazithandayo; esesibili simayelana nobuntu obungafani; esesithathu simayelana nokungafani kwendlela yokuziphatha.

 Ongacabanga ngakho: Yisiphi isimo kulezi zimo ezintathu obungakuthola kunzima ukuphila naso ukube beningashada? Uma sikhona isimo eningakwazi ukuzivumelanisa naso kulezi, yisiphi?

 Indoda nomkayo bangase bangathandi izinto ezifanayo noma bangase babe nobuntu obungafani, noma kunjalo babe nomshado ojabulisayo. Kakade ukufanelana akusho ukuthi kufanele nifane ncamashi. Kwezinye izimo indoda nomkayo bayafunda ukuthanda izinto ezithandwa ngomunye noma baze bazuze ebuntwini bomunye nomunye. a

 Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthi wena nomuntu oshada naye nibe nezinkolelo ezifanayo, nibe nombono ofanayo ngendaba yokuziphatha nangokuthi yini elungile nengalungile. Uma kungenjalo, lokho kungase kube yizinkomba zokuthi kudingeka nihlukane.

 Ngokwesibonelo, cabanga ngokuba nezinkolelo ezingafani. Incwadi ethi Fighting for Your Marriage ithi: “Ucwaningo lubonise ngokuphindaphiwe ukuthi imishado yabantu abasezinkolweni ezingafani inamathuba amaningi okuchitheka.”

 Isimiso seBhayibheli “Ningazami ukusebenza ndawonye nabangakholwa njengokungathi niyalingana, ngoba lokho akunakwenzeka.”—2 Korinte 6:14, Good News Translation.

 Ukwenza isinqumo

 IBhayibheli lithi abashadayo “bayoba nobuhlungu nosizi.” (1 Korinte 7:28, The New English Bible) Ngakho ungamangali uma lokho kwenzeka ngisho namanje ningakashadi.

 Ukungaboni ngaso linye okungatheni akusho ukuthi ubuhlobo benu ngeke buphumelele. Umbuzo obalulekile uwukuthi niyakwazi yini ukukulungisa ngokuthula? Nobabili nizolidinga nakanjani lelo khono uma senishadile.

 Isimiso seBhayibheli: “Bonisanani umusa, nibe nobubele, nithethelelane ngokukhululekile.”—Efesu 4:32.

 Ngakolunye uhlangothi, ukuphikisana njalo noma izingxabano kungaba uphawu lokuthi anifanelene. Uma kunjalo, kungcono ukuthola manje ukuthi anifanelene kunokuthola senishadile!

Ukuphikisana njalo noma izingxabano kungaba uphawu lokuthi anifanelene

 Nakhu okubalulekile: Uma unokungabaza okukhulu ngomuntu othandana naye noma ungaqiniseki ngokuthi ukulungele yini ukushada, ungakushalazeleli lokho!

 Isimiso seBhayibheli: “Onokuqonda uyayibona ingozi acashe, Kodwa abangenalwazi bayaqhubeka behamba bese beyavuna.”—IzAga 22:3.

 Uma unquma ukuba nihlukane

 Ukuhlukana kungaba buhlungu. Noma kunjalo, uma omunye wenu noma nobabili ninokungabaza okubeleselayo ngobuhlobo benu, kungaba ngcono nihlukane.

 Ungakwenza kanjani lokho? Kungcono kakhulu ukungahlukani nomuntu ngokumbhalela umyalezo noma ngokumthumelela i-imeyili ngaphandle uma unesizathu esizwakalayo sokwenza kanjalo. Kunalokho, khetha isikhathi esikahle nendawo efanelekayo ukuze nixoxe ngale ndaba ebucayi nindawonye.

 Isimiso seBhayibheli: “Khulumani iqiniso komunye nomunye.”—Zakariya 8:16.

 Ingabe ukuhlukana nomuntu kusho ukuthi uyisehluleki? Lutho neze. Khumbula ukuthi ukuthandana nothile kufanele kukusize wenze isinqumo sokuthi niyashada yini noma cha. Ngisho noma ungahlukana nomuntu, zikhona izinto ezibalulekile oyobe uzifundile.

 Zibuze: ‘Yini engiyifundile ngami kulobu budlelwano? Ingabe lobu budlelwano bungibonise izinto okusafanele ngizithuthukise? Yini engingayenza ngendlela ehlukile uma nginquma ukuphinde ngithandane nothile?’

a Ukuze uqonde ukuthi lezi zinselele zingayithinta kanjani indoda nomkayo, bheka isihloko esithi, “Usizo Lomndeni—Ukusingatha Ukungafani” nesithi “Usizo Lomndeni—Ukuba Nombono Omuhle Ngemikhuba Ecasulayo.”