Thola umehluko phakathi kokukhangeka, ukuthatheka nothando lwangempela.