Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ngingakuyeka Kanjani Ukuphila Okumbaxa-mbili?

Ngingakuyeka Kanjani Ukuphila Okumbaxa-mbili?

 Ngezinye izikhathi, ezinye izikhonzi zikaNkulunkulu ziyazibuza ukuthi kuyazuzisa yini ukuphila ngemithetho yeBhayibheli. (IHubo 73:2, 3) Zingase ziqale ukwenza izinto ezishayisana nemithetho kaJehova bese zizama ukukhohlisa nezinye izikhonzi ngokufihla indlela embi eziziphatha ngayo.

 Lesi sihloko sizosiza labo abaphila ngaleyo ndlela kodwa asebefuna ukuyeka.

Kulesi sihloko

 Kusho ukuthini ukuphila okumbaxa-mbili?

 Ukuphila okumbaxa-mbili kusho ukuthi uma unontanga yakho abangamkhonzi uJehova wenza izinto owazi kahle ukuthi zimbi; kodwa uma unamalungu ebandla athembekile wenza sengathi uyakuthanda ukukhonza uJehova. Kuba sengathi uphila ukuphila okubili futhi kokubili kudinga ube nobuntu obuhlukene.

 “Uma uphila ukuphila okumbaxa-mbili, uzifihla ubuwena nhlangothi zombili, ngakho akekho okwazi ngempela ukuthi uluhlobo olunjani lomuntu. Ngaphezu kwakho konke, uma uphila ukuphila okumbaxa-mbili usuke ukhohlisa wonke umuntu.”—U-Erin.

 Ingabe bewazi? Ukuphila okumbaxa-mbili kuhlanganisa nezinto ozenza lapho uwedwa, owazi kahle ukuthi uJehova akazifuni.

 “Lapho ngineminyaka engu-14, ngaqala ukubuka izithombe ezingcolile zocansi ku-inthanethi. Lapho ngiphambi kwabantu ngangenza sengathi ngiyazizonda kodwa ngazi kahle enhliziyweni yami ukuthi ngiyazithanda.”—UNolan.

 Isimiso seBhayibheli: “Akekho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uyozonda enye athande enye, noma anamathele kwenye, adelele enye.”—Mathewu 6:24.

 Uma ngiphila ukuphila okumbaxa-mbili, ingabe lokho kusho ukuthi ngingumuntu omubi?

 Akunjalo ngaso sonke isikhathi. Kuyiqiniso ukuthi abanye abantu sebenqumile ukuthi abafuni ukusebenzisa imithetho yeBhayibheli ekuphileni kwabo. Ingabe nawe unjalo? Noma sikhona yini esinye isizathu esikwenza uphile ukuphila okumbaxa-mbili, njengokuthi:

 •   Uyasaba ukuhluka kontanga yakho.

 •   Ucabanga ukuthi kuningi ofana ngakho nezingane ofunda nazo kunalezo ezisebandleni.

 •   Ubona sengathi ngeke ukwazi ukuyilandela yonke imiyalo kaNkulunkulu.

 “Ngicabanga ukuthi labo abasebasha abaphila ukuphila okumbaxa-mbili bayakhululeka uma benabantu abangamkhonzi uNkulunkulu ngoba nje befuna ukwamukeleka kubo kungakhathaliseki ukuthi benzani.”—UDavid.

 Noma kunjalo, zonke lezi zizathu azikuthetheleli ukuphila okumbaxa-mbili. Kodwa zisisiza sibone ukuthi kungani abantu abalungile nabo benza lelo phutha. Uma kwenzeka nawe wenza iphutha elifanayo, yini ongayenza?

 Yini engangisiza ngiyeke ukuphila okumbaxa-mbili?

 1.  1. Cabanga ngendlela ophila ngayo manje. Zibuze: ‘Ingabe le iyona mpilo engifuna ukuyiphila? Uma ngiqhubeka ngiphila kanje, lokho kuyongiholelaphi?’

   Isimiso seBhayibheli: “Umuntu onokuqonda uyayibona ingozi . . . , kodwa abangenalwazi bayaqhubeka behamba bese beyavuna.”—IzAga 27:12.

 2.  2. Khuluma iqiniso. Xoxa nabazali bakho noma nomngani ohlonipha imithetho kaJehova. Cishe bayojabula ngokuthi uzile kubo uzofuna usizo. Bayoziqhenya ngawe ngoba ufuna ukwenza okulungile!

  Uma uwele emgodini wokuphila okumbaxa-mbili, cela usizo

   “Ukuvuma amaphutha ami kwabanye kwakuyinto enzima kakhulu engake ngayenza kodwa lapho sengikwenzile ngezwa sengathi kusuke umthwalo emahlombe ami.”—UNolan.

   Isimiso seBhayibheli: “Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uyoboniswa isihe.”—IzAga 28:13.

 3.  3. Yamukela imiphumela yezenzo zakho. Khumbula ukuthi uyokwenza abazali bakho nabasebandleni bangakwethembi uma ubafihlele okuthile. Ngenxa yalokho, abazali bakho nabadala bebandla bangase bakubekele imingcele ekuphileni kwakho. Yamukele imiphumela yezenzo zakho, uzame ukulungisa indlela ophila ngayo, ‘uthembeke ezintweni zonke’ kusukela manje kuqhubeke.—Hebheru 13:18.

   Isimiso seBhayibheli: “Lalela iseluleko wamukele isiyalo, ukuze uhlakaniphe esikhathini esizayo.”—IzAga 19:20.

 4.  4. Qiniseka ngokuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Ngenxa yokuthi uJehova uyasithanda, ubona konke esikwenzayo. Ngakho uma uphila ukuphila okumbaxa-mbili uyakubona futhi kumzwisa ubuhlungu. Kodwa ngoba ‘uyakukhathalela,’ uyafuna ukukusiza ulungise ukuphila kwakho.—1 Petru 5:7.

   Isimiso seBhayibheli: “Amehlo kaJehova aqalaza kuwo wonke umhlaba ukuze abonise amandla akhe ngenxa yalabo abanhliziyo yabo iphelele kuye.”—2 IziKronike 16:9.