Ikhasi lomsebenzi elingakusiza ugweme ukuzithola ususothandweni wedwa.