Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Kuthiwani Uma Umzali Wami Egula?

Kuthiwani Uma Umzali Wami Egula?

 Iningi lentsha alikhathazeki ngokunakekela omunye umuntu. Kakade, kungenzeka kusazoba iminyaka ngaphambi kokuba abazali bayo babe nezinkinga zempilo.

 Kodwa kuthiwani uma ubaba noma umama wakho egula usakhula? Cabanga ngalaba abasha ababili ababa nenkinga efanayo.

 Indaba ka-Emmaline

 Umama uphila nesifo i-Ehlers-Danlos (EDS), isifo esithinta amalunga, isikhumba nemithambo yegazi.

 Lesi sifo asilapheki futhi phakathi neminyaka eyishumi edlule besilokhu simqinisa umama. Empeleni, kunezikhathi lapho umthamo wegazi lakhe wawuphansi kangangokuthi ukuphila kwakhe kwakusengcupheni noma lapho ayesezinhlungwini kangangokuthi wayengasafuni ukuqhubeka ephila.

 SingoFakazi BakaJehova ekhaya futhi ibandla lethu alive lisiduduza! Ngokwesibonelo, muva nje intombazane enguntanga yami isithumelele ikhadi isitshela ukuthi isithanda kangakanani futhi isiqinisekisa ukuthi iyohlale ikulungele ukusisekela. Akuve kumnandi ukuba nomngane onjalo!

 IBhayibheli lingisize kakhulu. Ngokwesibonelo, omunye wemiBhalo engiyithanda kakhulu yiHubo 34:18, elithi: “UJehova useduze nalabo abaphukile enhliziyweni.” Omunye eyamaHebheru 13:6, ethi: “UJehova ungumsizi wami; ngeke ngesabe.”

 Lo mBhalo wamaHebheru usho lukhulu kimi. Into engiyisaba kunazo zonke ukushonelwa umama. Angive ngimthanda, futhi usuku ngalunye nginaye ngiyalwazisa. Lelo vesi leBhayibheli lingisiza ngibone ukuthi ngingakwazi ukubhekana nekusasa ngokuqiniseka, noma ngabe lingiphatheleni.

 Kodwa kukhona nenye into engiyesabayo. Phela, i-EDS ihamba ngofuzo. Umama wayithola kumama wakhe, mina ngayithola kuye. Impela kunjalo—nami ngine-EDS. Kodwa eyamaHebheru 13:6 iyangiqinisekisa ukuthi uJehova uzoba “umsizi” wami nakulokhu.

 Okwamanje, ngizama ukwazisa lokho enginakho manje ngingazihluphi ngalokho osekwadlula—noma okuseza. Ngingaphela amandla uma ngingaqhathanisa ubunzima umama akubo manje nalokho ayekwazi ukukwenza. IBhayibheli lithi usizi esibhekene nalo “lungolomzuzwana futhi lulula” uma luqhathaniswa nethemba lokuphila phakade singasaguli.—2 Korinte 4:17; IsAmbulo 21:1-4.

 Ongacabanga ngakho: Yini esiza u-Emmaline ukuba ahlale enombono omuhle? Yini wena engakusiza ukuba uhlale unombono omuhle lapho ubhekene nesimo esinzima?

 Indaba ka-Emily

 Lapho ngisemabangeni aphakeme esikoleni, ubaba waqala ukucindezeleka. Kwaba sengathi ubaba engangimazi wavele wanyamalala, kwavela enye indoda esikhundleni sakhe. Kusukela ngaleso sikhathi, ubaba uye wahlushwa ukuba lusizi, ukwesaba ize nokuhlaselwa uvalo. Sekuyiminyaka engu-15 manje ekuleso simo. Kumelwe ukuba kubuhlungu kakhulu kuye ukukhungathwa ukudabuka, ebe azi ukuthi akukho sizathu esinengqondo sokuzizwa kanjalo!

 SingoFakazi BakaJehova futhi ibandla esihlanganyela nalo alive lisisekela. Esikholwa nabo abeve benomusa futhi beqonda; akekho owake wenza ubaba wazizwa engelona usizo ebandleni. Ukubona indlela ubaba abhekana ngayo nalolu sizi kungenza ngimthande kakhulu kunanini.

 Ngiyamkhumbula ubaba esenguye ngempela—engakhungethwe ukukhathazeka, engaguli, ejabule. Kungiphatha kabi ukuthi usuku ngalunye ulwa nento engabonakali, esengqondweni yakhe.

 Kodwa ubaba ulwa kanzima ukuze ahlale enombono omuhle. Muva nje, lapho ecindezeleke kakhulu uye waziphoqa ukufunda iBhayibheli kancane usuku ngalunye, ngisho noma bekuba amavesi ambalwa nje. Lokho kumqinise kakhulu. Ngisho nento engabonakala incane kangaka ibe usizo olukhulu. Angikaze ngiziqhenye kangaka ngobaba njengalesiya sikhathi.

 Ngiwuthanda kakhulu umBhalo kaNehemiya 8:10, othi: “Injabulo kaJehova iyisiphephelo senu.” Akuve kuyiqiniso lokho. Injabulo engiyizwa lapho ngisebandleni, ngihlanganyela ngokugcwele, ivala isikhala engisuke nginaso. Kwenza inhliziyo yami ijabule usuku lonke. Isibonelo sikababa singifundise ukuthi noma ngabe yini obhekene nayo, uJehova uyolokhu ekusekela.

 Ongacabanga ngakho: U-Emily uye wamsekela kanjani uyise ekuguleni kwakhe? Wena ungamsiza kanjani umuntu ocindezelekile?