Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ingabe Ulindele Ukuba Yonke Into Ingabi Naphutha?

Ingabe Ulindele Ukuba Yonke Into Ingabi Naphutha?

 Uma

  •   uhlale ulindele ukuthola amamaki aphezulu kuzo zonke izifundo

  •   ugwema ukwenza izinto ezintsha ngoba usaba ukuthi uzohluleka

  •   lapho welulekwa uvele ubone sengathi uyagxekwa

 . . . , impendulo yombuzo ongenhla ingathi ‘yebo’. Kubi yini ukulindela ukuba yonke into oyenzayo ingabi naphutha?

 Yini embi ngokuhlale ulindele ukuba yonke into ingabi naphutha?

 Ayikho into embi ngokuzama ukwenza izinto kahle. Noma kunjalo, incwadi i-Perfectionism​—What’s Bad About Being Too Good? ithi, “Kunomahluko omkhulu phakathi kokuzama ukwenza into kahle nokuzama ukwenza into engaphezu kwamandla akho.” Iyanezela: “Ukulindela ukuba yonke into ingabi naphutha kuwukuzithwesa umthwalo osindayo, ngoba empeleni akekho umuntu ongawenzi amaphutha.”

 IBhayibheli liyavumelana nalokho. Lithi: “Akekho umuntu olungileyo emhlabeni oqhubeka enza okuhle futhi angoni.” (UmShumayeli 7:20) Ngenxa yokuthi unamaphutha, okwenzayo ngeke kube kuhle ngaso sonke isikhathi.

 Kunzima yini ukukwamukela lokho? Uma kunzima, cabanga ngale miphumela emine engemihle yokulindela ukuba yonke into ingabi naphutha.

  1.   Indlela ozibheka ngayo. Abantu abahlale belindele ukuba yonke into abayenzayo ingabi naphutha bavame ukuphoxeka. “Iqiniso liwukuthi ngeke senze yonke into kahle, futhi uma sihlale sizithukuthelela siyophelelwa ukuzethemba. Lokho kungasicindezela.”​—U-Alicia.

  2.   Indlela obheka ngayo iseluleko. Abantu abahlale belindele ukuba yonke into abayenzayo ingabi naphutha bavame ukubheka iseluleko abasitholayo njengesehlisa idumela labo. Insizwa okuthiwa uJeremy ithi, “Uma ngelulekwa ngiphatheka kabi.” Uyanezela, “Ukuhlale ulindele ukuba yonke into oyenzayo ingabi naphutha, kwenza ungaboni ukuthi awukwazi ukukwenza konke nokuthi uyaludinga usizo lwabanye.”

  3.   Indlela obheka ngayo abanye. Abantu abahlale belindele ukuba yonke into ingabi naphutha bavame ukugxeka abanye, futhi kulula ukubona ukuthi kungani kunjalo. U-Anna oneminyaka engu-18 uthi, “Uma ungakulindele ukubona iphutha kuwe ngeke ulilindele nakwabanye. Uphatheka kabi lapho behluleka ukwenza lokho obukulindele.”

  4.   Indlela abanye abakubheka ngayo. Uma uhlale ulindele ukuba abanye bangawenzi amaphutha, ungathuki uma beqala ukukugwema! Intombazane okuthiwa uBeth ithi, “Ukuzama ukujabulisa umuntu olindele ukuba yonke into oyenzayo ingabi naphutha kuqeda amandla. Akekho umuntu ofuna ukuba seduze nomuntu onjalo!”

 Yini engcono ongayenza?

 IBhayibheli lithi: “Ukucabangela kwenu makwaziwe yibo bonke abantu.” (Filipi 4:5) Abantu abacabangelayo abalindeli okungaphezu kwamandla, kubo nakwabanye.

 “Vele ukuphila kunezinkinga. Kungani unezela kulezo zinkinga ngokulindela ukuba yonke into oyenzayo ingabi naphutha? Kuzoba nzima ukukuthwala konke!”​—UNyla.

 IBhayibheli lithi: ‘Yiba nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho.’ (Mika 6:8) Abantu abanesizotha bayazi ukuthi ngeke bakwenze konke. Abenzi izinto ezingaphezu kwamandla abo, noma bachithe isikhathi esiningi ngokungadingekile entweni eyodwa.

 “Ukuze umsebenzi wami ngiwenze kahle, angenzi okuningi. Ngenza kuphela lokho enginamandla okukwenza.”​—UHailey.

 IBhayibheli lithi: “Konke isandla sakho esikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho.” (UmShumayeli 9:10) Lokhu kusho ukuthi into engakusiza kule nkinga akukona ukuvilapha, kodwa ukusebenza kanzima ngesikhathi esifanayo ube umuntu ocabangelayo nonesizotha.

 “Ngizama ngokusemandleni ami ukwenza umsebenzi wami kahle. Ngiyazi ukuthi ngizowenza amaphutha, kodwa kuyangijabulisa ukwazi ukuthi ngenze konke okusemandleni.”​—UJoshua.