Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Kuthiwani Ngezifungo Zokuzigcina Umsulwa?

Kuthiwani Ngezifungo Zokuzigcina Umsulwa?

 Siyini isifungo sobumsulwa?

 Isifungo sobumsulwa siyisithembiso esibhalwe phansi noma esishiwo ngomlomo sokuthi ngeke uye ocansini ungakashadi.

 Izifungo zobumsulwa zaqala ukuvama ngawo-1990 lapho i-Southern Baptist Convention yase-United States isungula uhlelo oluthi “True Love Waits”​—okuwuhlelo olwaluhlanganisa izimiso zeBhayibheli nethonya elihle lontanga ukuze kugqugquzelwe abasha ukuba benqabe ukuya ocansini bengashadile.

 Uhlelo olufanayo, olwaqalwa ngokushesha ngemva kwalokho, lwalunezenzakalo lapho ababekhona ababenza izifungo babenikwa indandatho yesiliva eyayibonisa (futhi ibakhumbuze) ukuzibophezela kwabo ukungayi ocansini bengashadile.

 Ingabe izifungo zobumsulwa ziyasebenza?

 Impendulo incike ekutheni ubuza bani.

  •   Ngokwabacwaningi uChristine C. Kim noRobert Rector, “ucwaningo olwehlukahlukene luye lwathola ukuthi izifungo zobumsulwa ezenziwa yintsha zazihlotshaniswa nokuncipha noma ukuhlehliswa kokuya kwentsha ocansini.”

  •   Ngokocwaningo olwanyatheliswa i-Guttmacher Institute, ucwaningo lubonisa ukuthi “amathuba okuba intsha eyenza ‘izifungo zobumsulwa’ iye ocansini, ayafana nawentsha engazenzi izifungo.”

 Kungani kunemiphumela engavumelani?

  •   Olunye ucwaningo luqhathanisa abenza izifungo nalabo abangazenzi kodwa abangenazo izinkolelo ezifanayo ngocansi.

  •   Olunye ucwaningo luqhathanisa abenza izifungo nabangazenzi abanezinkolelo ezifanayo ngocansi.

 Lolu hlobo lwesibili locwaningo lwembule ini? UDkt. Janet Rosenbaum, isazi sezinkinga zempilo yentsha, uthi ngemva kweminyaka emihlanu, “akube kusaba namehluko phakathi kwabenze izifungo nabangazenzanga endleleni abaziphatha ngayo ngokocansi.”

 Indlela engcono

 Izinhlelo zezifungo zobumsulwa zinomgomo omuhle. Inkinga nje ukuthi, azizigxilisi izimiso ezidingekayo ukuze abenza izifungo baqhubeke nokuzigcina. Abaningi abathembisa ukuhlala bemsulwa “abafungi ngokusuka enhliziyweni,” kusho uDkt. Rosenbaum. “Ukuzithiba kufanele kusuke kumuntu ngokwakhe kungabi nje indaba yokuhlanganyela ohlelweni oluthile.”

 IBhayibheli likhuthaza ukuzimisela okunjalo komuntu ngamunye, hhayi ngokuba umuntu enze isifungo ngomlomo noma esibhaliwe, kodwa ngokumsiza ukuba ‘amandla akhe okuqonda awenze aqeqeshelwe ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.’ (Hebheru 5:14) Kakade, ukuzigcina umsulwa akuyona nje indaba yokugwema izifo nokukhulelwa; kuyindlela yokubonisa inhlonipho kuMsunguli womshado.​—Mathewu 5:19; 19:4-6.

 Izindinganiso eziseBhayibhelini zizuzisa thina. (Isaya 48:17) Yiqiniso, bonke abantu​—kungakhathaliseki ukuthi baneminyaka emingaki​—bangakwazi ukuzimisela ukuba balalele umyalo kaNkulunkulu wokuba ‘babalekele ubufebe.’ (1 Korinte 6:18) Lapho sebeshada, bayokwazi ukukujabulela ngokugcwele ukuya ocansini, bengakhathazwa imizwa yecala nokuzisola okuvame ukuba imiphumela yokuya ocansini ungashadile.