Ikhasi lomsebenzi elizokusiza lapho uphatheke kabi.