Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Izinkundla Zokuxhumana Zikuthinta Kanjani Ukuphila Kwami?

Izinkundla Zokuxhumana Zikuthinta Kanjani Ukuphila Kwami?

 Ingabe abazali bakho bayakuvumela ukuba usebenzise izinkundla zokuxhumana? Uma bekuvumela, lesi sihloko sizokusiza ezintweni ezintathu ezibalulekile ekuphileni kwakho.

Kuleli khasi

 Izinkundla zokuxhumana zisithinta kanjani isikhathi sami?

 Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kufana nokugibela ihhashi elinamandla—uma ungalilawuli, yilona elizolawula wena.

 “Ngingena ezinkundleni zokuxhumana ngizitshela ukuthi ngizohlala isikhashana nje, uma ngithi phapha sekuphele amahora ngikuzo! Izinkundla zokuxhumana zingasimoshela isikhathi futhi kungaba nzima ukuyeka ukuzisebenzisa.”—UJoanna.

 Ingabe bewazi? Izinkundla zokuxhumana zenziwe ngendlela yokuthi kube nzima ukuyeka ukuzisebenzisa. Abasunguli bazo bayazi ukuthi izinkampani ezikhangisayo zizokhokha imali eningi uma inkundla yezokuxhumana ethile ithandwa futhi abantu bechitha isikhathi esiningi beyisebenzisa.

 Zibuze: ‘Ingabe ngivame ukuhlala ezinkundleni zokuxhumana ngize ngingaboni ukuthi sengichithe isikhathi esiningi kuzo? Ngingasisebenzisa yini esinye saleso sikhathi ukuze ngenze izinto ezibalulekile?’

 Ongakwenza. Nquma ukuthi singakanani isikhathi ozosichitha ezinkundleni zokuxhumana, bese unamathela kuso.

Nquma ukuthi singakanani isikhathi ozosichitha ezinkundleni zokuxhumana

 “Ngacupha ifoni yami ukuba ingikhiphe kwamanye ama-app uma sekuphele isikhathi esithile ngiwasebenzisa. Ngakwenza isikhathi esithile lokhu futhi kwangisiza ngakwazi ukulinganisela lapho ngisebenzisa izinkundla zokuxhumana, ngingachithi usuku lonke ngihleli kuzo.”—UTina.

 Okushiwo iBhayibheli: “Nisisebenzise kahle isikhathi senu.”—Efesu 5:16.

 Izinkundla zokuxhumana ziyithinta kanjani indlela engilala ngayo?

 Ochwepheshe abaningi bathi intsha idinga ukulala okungenani amahora angu-8, kodwa intsha eningi ilala amahora angaphansi kwalawo. Kungenzeka ukuthi ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kunomthelela kuleyo nkinga.

 “Ngibheka ifoni yami ngaphambi kokuba ngilale, bese ngigcina sengichitha amahora amaningi ngibuka izinto ezifakwe abanye ezinkundleni zokuxhumana. Lona umkhuba omubi engisazama ukuwuyeka.”—UMaria.

 Ingabe bewazi? Ukungaphumuli ngokwanele kungakwenza ukhathazeke futhi ucindezeleke. Uprofesa wokusebenza kwengqondo uJean Twenge uthi ukungalali ngokwanele kungesinye sezizathu ezihamba phambili ezenza abantu bangajabuli. Uqhubeka athi “ngokuhamba kwesikhathi” ukungalali ngokwanele kungabangela “izifo zengqondo ezibucayi.” a

 Zibuze: ‘Ngilala isikhathi esingakanani ubusuku ngabunye?’ ‘Ingabe ngilibala izinkundla zokuxhumana ngesikhathi okufanele ngabe ngilala ngaso?’

 Ongakwenza. Ungayibeki imishini yakho yezobuchwepheshe ekamelweni lakho ebusuku. Uma kungenzeka, yeka ukusebenzisa ezobuchwepheshe kusasele amahora amabili ngaphambi kokuba ulale. Uma kudingeka ucuphe i-alamu ezokuvusa ekuseni, zama ukusebenzisa engekho efonini noma kuthebhulethi.

Yeka ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kusasele isikhathi ngaphambi kokuba ulale

 “Ngezinye izikhathi ngisebenzisa ifoni yami kuze kube sebusuku kakhulu, kodwa leyo inkinga engizama ukulwa nayo. Kufanele ngikhule manje futhi lokho kusho ukuthi kufanele ngenze izinqumo ezinhle. Kudingeka ngisheshe ngilale ukuze ngikwazi ukwenza konke okufanele ngikwenze ngosuku olulandelayo.”—UJeremy.

 Okushiwo iBhayibheli: “Niqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu.”—Filipi 1:10.

 Izinkundla zokuxhumana zingenza ngizizwe kanjani?

 Kolunye ucwaningo, kwatholakala ukuthi cishe uhhafu wamantombazane afunda esikoleni samabanga aphakeme okwaxoxwa nawo athi “anosizi olubeleselayo noma aphelelwe yithemba.” Kungenzeka ukuthi izinkundla zokuxhumana zinesandla kulokho. UDkt. Leonard Sax uthi, “Uma uchitha isikhathi esiningi ezinkundleni zokuxhumana, uziqhathanisa nabanye abantu, maningi amathuba okuba ucindezeleke. b

 “Kuyinto evamile ukuba intsha iziqhathanise nabanye abantu futhi izinkundla zokuxhumana ziyawubhebhethekisa lowo mkhuba. Ungachitha amahora amaningi ubuka izithombe ezifakwe abanye, uqhathanise ukuphila kwakho nokwabo noma ungabuka izinto ezijabulisayo ezenziwa abangani bakho bese ubona sengathi wena uyaphuthelwa.”—UPhoebe.

 Ingabe bewazi? Nakuba izinkundla zokuxhumana zingakusiza uxhumane nabangani bakho, azifani nokukhuluma nabo ubuso nobuso. UDkt. Nicholas Kardaras uyabhala, “Kubonakala sengathi ezobuchwepheshe azisanelisi isidingo esinaso sokukhuluma nabantu ubuso ubuso. Ezobuchwepheshe ziyehluleka ukwanelisa isidingo esijulile esinaso sokubonana nabantu ngokoqobo.” c

 Zibuze: ‘Ngemva kokubona izinto ezenziwa abangani bami, ingabe ngizizwa nginesizungu?’ ‘Ingabe ngibona sengathi ukuphila kwami kuyabhora uma ngikuqhathanisa nokuphila okubukeka kujabulisa abangani bami abakuveza ezinkundleni zokuxhumana?’ ‘Ngiphatheka kabi yini uma bembalwa noma bengekho ababonise ukuthi bayayithanda into ethile engiyifake ezinkundleni zokuxhumana?’

 Ongakwenza. Zama ukungazisebenzisi izinkundla zokuxhumana izinsuku ezimbalwa, iviki noma ngisho nenyanga. Chitha isikhathi esengeziwe uxoxa nabangani bakho ubuso nobuso noma ubafonele. Zama ukubheka ukuthi kuyehla yini ukucindezeleka nokuthi uzizwa ujabule yini njengoba usathathe ikhefu ezinkundleni zokuxhumana.

Ungasichitha yini isikhathi esengeziwe uxoxa nabangani bakho ubuso nobuso?

 “Lapho ngisebenzisa izinkundla zokuxhumana, ngangigxila kakhulu ezintweni ezazenziwa abanye abantu. Ngemva kokuyidilitha i-akhawunti yami, ngezwa sengathi ngethulwe umthwalo emahlombe futhi ngabona ukuthi senginesikhathi esengeziwe sokwenza izinto ezibalulekile.”—UBriana.

 Okushiwo iBhayibheli: “Yilowo nalowo makahlole izenzo zakhe, khona-ke uyoba nesizathu sokujabula ngokuqondene naye yedwa, hhayi ngokuziqhathanisa nomunye umuntu.”—Galathiya 6:4.

a Kuvela encwadini ethi iGen.

b Kuvela encwadini ethi Why Gender Matters.

c Kuvela encwadini ethi Glow Kids.