Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ngingabenza Kanjani Abazali Bami Bangethembe?

Ngingabenza Kanjani Abazali Bami Bangethembe?

Ongakwenza

Cabanga ngalokhu: Ingabe indlela oziphatha ngayo inikeza abazali bakho isizathu sokungakwethembi?

Ngokwesibonelo, umphostoli uPawulu waloba: “Sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke.” (Hebheru 13:18) Zibuze, ‘Yiliphi idumela engizenzele lona kubazali bami lapho kuziwa ekukhulumeni iqiniso mayelana nokuthi ngikuphi nokuthi ngenzani?

Khetha igama ngezansi ukuze ufunde indaba engokoqobo.

ULori

 Ngangithumelela umfana angangimthanda ama-e-mail ngasese. Abazali bami bakuthola lokhu, bangikhuza. Ngabathembisa ukuthi ngizoyeka, kodwa ngangayeka. Ngaqhubeka ngimthumelela unyaka wonke. Ngangiye ngimthumelele, abazali bami bathole, ngixolise futhi ngithembise ukuthi ngizoyeka, kodwa ngibuye ngiphinde. Bagcina bengasangethembi abazali bami!

Ucabanga ukuthi kungani abazali bakaLori babengasamethembi?

Ukube ubungumzali kaLori ubungenzani, futhi ngani?

Ngemva kokuba abazali bakaLori sebekhulume naye okokuqala ngale nkinga, yini ayengayenza ukuze bamethembe?

UBeverly

 Abazali bami babengangethembi uma kuziwa endabeni yabafana, kodwa manje sengiyazi ukuthi kungani. Ngangichitha isikhathi ngixoxa nabanye babo ababebadala ngeminyaka emibili kimi, ngenza sengathi ngiyabathanda. Ngangikhuluma nabo isikhathi eside ocingweni, futhi emibuthanweni ngangizixoxela nabo bodwa. Abazali bami bangiphuca ucingo inyanga yonke, futhi babenginqabela ukuba ngiye lapho babezoba khona labo bafana.

Ukube ubungabazali bakaBeverly, yini obungayenza, futhi ngani?

Ucabanga ukuthi imingcele abazali bakhe abambekela yona yayingafanele? Uma kunjalo, kungani?

Yini ayengayenza uBeverly ukuze abazali bakhe baphinde bamethembe?

Ukubenza Baphinde Bakwethembe

Ongakwenza

Ukukhula ube umuntu omdala othenjwayo kufana nezitebhisi ozikhuphukayo, isitebhisi ngasinye, njengoba ukhula ebusheni bakho

Okokuqala, thola ukuthi isiphi isici ongathenjwa kakhulu kuso.

 • Ukubuya ekhaya ngesikhathi engisibekelwe

 • Ukufeza izithembiso zami

 • Ukugcina isikhathi

 • Ukusebenzisa kahle imali

 • Ukuqeda imisebenzi yasendlini

 • Ukuvuka ekuseni ngaphandle kokugqogqwa

 • Ukugcina ikamelo lami lihlanzekile

 • Ukukhuluma iqiniso

 • Ukusebenzisa ucingo noma i-computer ngokulinganisela

 • Ukuvuma amaphutha nokuxolisa

 • Okunye

Okwesibili, zimisele ukuthatha isinyathelo. Zibekele umgomo wokuzibonakalisa uthembekile esicini osiphawulile. Landela isiyalo seBhayibheli: ‘Lahla ubuntu obudala obuvumelana nenkambo yakho yokuziphatha yangaphambili.’ (Efesu 4:22) Ngokuhamba kwesikhathi, bonke abantu, kuhlanganise nabazali bakho, bayoyibona intuthuko yakho.—1 Thimothewu 4:15.

Okwesithathu, khuluma nabazali bakho ngalokho ozimisele ukukwenza. Kunokuba ukhononde ngokuthi kudingeka bakwethembe kakhudlwana, ngenhlonipho babuze ukuthi yini ongayenza ukuze bakwethembe.

Qaphela: Ungalindeli ukuba abazali bakho bakwethembe ngokushesha. Ngokuqinisekile bayofuna ukuqiniseka ngokuthi uyasigcina yini isithembiso sakho. Sebenzisa leli thuba ukuze uzibonakalise uthembekile. Ngesikhathi esifanele, abazali bakho bangakwethemba kakhudlwana futhi bakunike nenkululeko ethé xaxa. Yilokho okwenzeka kuBeverly, ocashunwe ngaphambili. “Kunzima ukuzuza ukwethenjwa kunokulahlekelwa yikho, njengamanje ngizuza ukwethenjwa futhi kuyangijabulisa lokho.

Iphuzu eliyinhloko: Uma wethembeka abantu bayokwethemba.