Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ngingabenza Kanjani Abazali Bami Ukuba Bangethembe?

Ngingabenza Kanjani Abazali Bami Ukuba Bangethembe?

 Okufanele ukwazi

 Uma uthembekile, nabazali bakho bazokwethemba. Cabanga ngomuntu okweleta ibhange. Uma esikhokha njalo isikweletu sakhe, ibhange liyomethemba futhi lingaze limtsheleke nemali eyengeziwe ngesikhathi esizayo. Kuyefana nasekhaya, abazali bakho ubakweleta ukulalela. Uma uzibonakalisa uthembekile—ngisho nasezintweni ezincane—abazali bakho bangase bakwethembe nakakhulu esikhathini esizayo. Uma ulokhu ubenzela phansi, ungamangali uma lincipha izinga abakwethemba ngalo noma bengasakwethembi nhlobo.

 Kuthatha isikhathi ukuba abantu bakwethembe. Ukuze abazali bakho bakunikeze inkululeko eyengeziwe, kudingeka wenze izinto eziningana ezibonisa ukuthi uthembekile.

 INDABA EYENZEKA: “Ngisakhula, ngangazi kahle ukuthi abazali bami babefuna ngenzeni. Ngakho ngangenza sengathi ngiyazenza lezo zinto kodwa empeleni ngangisuke ngizenzela ezami izinto eceleni. Lokho kwenza kwaba nzima ukuba abazali bami bangethembe. Ngokuhamba kwesikhathi ngafunda ukuthi ayikho enye indlela: Ukuqamba amanga akusizi. Ukuze uthole inkululeko eyengeziwe kufanele uthembeke.”​—UCraig.

 Ongakwenza

 Khuluma iqiniso, ngisho noma kunzima. Sonke siyawenza amaphutha, kodwa ukuqamba amanga (noma ukungakhulumi iqiniso eliphelele) ukuze ufihle amaphutha akho, kungenza abazali bakho bangabe besakwethemba nhlobo. Nokho uma uhlale ukhuluma iqiniso, abazali bakho bazobona ukuthi usukhulile futhi uyakwazi ukuvuma amaphutha akho. Kulula ukuthemba umuntu onjalo.

 “Into eyokwenza abantu ukuba bangakwethembi akukona ukwenza amaphutha, kodwa ukuwafihla.”​—U-Anna.

 IBhayibheli lithi: “Sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke.”—Hebheru 13:18.

  •   Ongacabanga ngakho: Lapho abazali bakho bekubuza ukuthi uya kuphi nokuthi uyokwenzani lapho, ingabe ubatshela lonke iqiniso? Noma lapho bekubuza ukuthi bewukuphi nokuthi bewenzani khona, ingabe kunezinto okhetha ukungabatsheli zona?

 Thembeka. Lalela yonke imithetho ebekiwe ekhaya. Yenze ngesikhathi imisebenzi oyinikiwe. Gcina isikhathi. Yenze kahle imisebenzi yakho yesikole. Ungabuyi ekhaya sesidlulile isikhathi abazali bakho abakubekele sona.

 “Uma abazali bakho bekuvumela ukuba uhambe nabangane bakho kodwa bese bekutshela ukuthi ubuye ekhaya engakashayi u-9:00 ebusuku, uma wena ubuya ngo-10:30 ebusuku, ungalindeli ukuba baphinde bakuvumele ukuba uhambe ngesikhathi esizayo!”​—URyan.

 IBhayibheli lithi: “Yilowo nalowo uyothwala owakhe umthwalo.”—Galathiya 6:5.

  •   Ongacabanga ngakho: Uyasigcina yini isikhathi? Uyenza kahle yini imisebenzi yakho yasekhaya? Uyayilalela yini imithetho ebekiwe, ngisho naleyo ongayithandi?

 Bekezela. Uma wenze okuthile okwenze abazali bakho bangasakwethembi, kusazothatha isikhathi ukuba baphinde bakwethembe. Zimisele ukulinda.

 “Lapho sengineminyaka ethile, kwangiphatha kabi lapho abazali bami benganginiki inkululeko engangiyilindele. Ngangingazange ngicabange ukuthi ukukhula ngeminyaka akusho ukukhula engqondweni. Ngacela abazali bami ukuba banginikeze ithuba lokubabonisa ukuthi babengangethemba. Kwathatha isikhathi, kodwa kwasebenza. Ngafunda nokuthi iminyaka yomuntu ayenzi ukuba abantu bamethembe, okubalulekile yizenzo.”​—URachel.

 IBhayibheli lithi: “Qhubekani nihlola [nibonisa] lokho nina ngokwenu eniyikho.”​—2 Korinte 13:5.

  •   Ongacabanga ngakho: Yiziphi izindlela ongababonisa ngazo abazali bakho “lokho wena oyikho,” ukuze ubenze bakwethembe (noma baphinde bakwethembe)?

 ZAMA LOKHU: Zibekele umgomo, kungaba ukugcina isikhathi, ukuqeda imisebenzi yakho, ukubuya ekhaya ngesikhathi nanoma yini enye. Tshela abazali bakho lokho ozimisele ukukwenza, ubabuze nokuthi yini enye ongayenza ukuze bakwethembe. Yibe sewuzama ukulandela lesi seluleko seBhayibheli: ‘Lahlani ubuntu obudala obuvumelana nenkambo yenu yokuziphatha yangaphambili.’ (Efesu 4:22) Ngokuhamba kwesikhathi, abazali bakho bayoyibona intuthuko oyenzayo!