Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ezothando—Ingxenye 2: Yini Okufanele Ngiyilindele Lapho Ngithandana Nothile?

Ezothando—Ingxenye 2: Yini Okufanele Ngiyilindele Lapho Ngithandana Nothile?

 Ubone othile okukhangayo futhi nobabili seninqume ukuthandana ukuze nibone ukuthi kungaba ukuhlakanipha yini ukushada. Yini okufanele uyilindele njengoba niya nazana kangcono?

Kulesi sihloko

 Lindela ukuthi nizokhuluma iqiniso

 Njengoba nichitha isikhathi ndawonye, uzofunda okuningi ngomuntu othandana naye, kanti naye uzofunda okuningi ngawe. Okunye uzokufunda ngokubuka izinto azenzayo.

 Kodwa kunezinye izinto okuzodingeka nivulelane isifuba ngazo. Lapho nenza kanjalo, yiba nombono ovulekile, ungavumeli imizwa yakho ikwenzise izinqumo ngokuxhamazela.

 Nazi ezinye izinto okufanele nixoxe ngazo:

  •   Indaba yezimali. Unazo yini izikweletu? Ingabe ukuthola kunzima ukuyisebenzisa ngokuhlakanipha imali? Uma nishada, nizozenza kanjani izinqumo ezimayelana nomholo nezindleko?

  •   Ezempilo. Ingabe unempilo enhle? Uke waba nazo yini izinkinga zempilo ezinkulu esikhathini esidlule?

  •   Imigomo. Yini oyifunayo empilweni? Ingabe imigomo yakho iyahambelana yini neyentombi yakho noma neyesoka lakho? Ngemva kokuba senishadile, nizoqhubeka yini nijabule uma izimo zingasanivumeli ukuba niqhubeke nemigono yenu?

  •   Umndeni. Ingabe likhona yini ilungu lomndeni elinakekelwa nguwe? Ikhona yini eminye imithwalo ocabanga ukuthi ungase ube nayo esikhathini esizayo? Uyafuna yini ukuba nezingane? Uma kunjalo, ufuna ezingaki?

 Uma nixoxa ngalezo zinto, khuluma iqiniso. Ungawagodli amaqiniso noma uwasonte ukuze nje umhlabe umxhwele umuntu othandana naye.—Hebheru 13:18.

 Ongacabanga ngakho: Yini okudingeka uyazi ngomuntu othandana naye? Yini yena okudingeka ayazi ngawe? Ukuwaveza obala amaqiniso kunganisiza kanjani ukuba nikhulume iqiniso kamuva uma nigcina nishadile?

 Isimiso seBhayibheli: “Tshelanani iqiniso.”—Efesu 4:25, New Century Version.

 “Intombazane ingase icabange ukuthi ngemva kwezinyanga eziyisithupha yona nesoka layo bazobe sebethembisene umshado, kanti umfana yena ucabanga ukuthi bazobe sebethembisene ngemva konyaka. Kuleso simo intombazane ingase iphatheke kabi ngoba ibilindele ukuthi kusheshe kucace ukuthi kuyiwa kuphi. Kubalulekile ukuthi ngamunye azi ukuthi omunye ucabangani ngale ndaba.”—u-Ariana, ononyaka owodwa eshadile.

 Lindela ukuthi nizoba nemibono engafani

 Abekho abantu ababili abafana ncamashi. Ngakho ungacabangi ukuthi wena nomuntu othandana naye nizovumelana ngayo yonke into noma nizozizwa ngendlela efanayo ngezinto. Izinto ezinjengesiko lakho nendlela okhuliswe ngayo zingawuthinta umbono wakho.

 Ongacabanga ngakho: Uma ningavumelani ngezinto eziwubala, ingabe nobabili nizimisele ukuhoxa ukuze kube nokuthula uma kungekho isimiso seBhayibheli esicacile?

 Isimiso seBhayibheli: “Ukucabangela kwenu makwaziwe.”—Filipi 4:5.

 “Ngisho noma nicabanga ukuthi ningomaqondana, kuzoba khona ukungaboni ngaso linye. Nakuba ukufanelana kubalulekile, izimfanelo ngamunye wenu azibonisayo lapho nisingatha ukungaboni ngaso linye, zibaluleke ngisho nakakhulu.”—uMatthew, oneminyaka emihlanu eshadile.

 Lindela ukuthi kuzoba nezinselele

 Akungabazeki ukuthi ukuthandana nothile kuzothatha isikhathi sakho esiningi futhi kungase kukubangele ukukhathazeka. Yini engakusiza?

 Zibekele imingcele. Ungagxili kuphela othandweni lwenu bese ukhohlwa eminye imisebenzi yakho noma abanye abangani bakho. E-Alana, oneminyaka emihlanu eshadile uthi: “Usazobadinga abangani bakho ngemva kokuba usushadile, nabo basazokudinga. Ungabazibi ngenxa nje yokuthi sekukhona othandana naye.”

 Khumbula ukuthi lapho usushadile, kusazodingeka uzenze zonke izinto ezidinga ukuphila kwakho. Kungaba kuhle ukuzama ukwenza lokho manje nisathandana.

 Ongacabanga ngakho: Ingabe ufuna ukuba umuntu othandana naye achithe isikhathi esiningi ngokweqile nawe? Ingabe unomuzwa wokuthi ufuna izinto eziningi kakhulu kuwe? Yini eningayenza ukuze nilinganisele ukuze angabi bikho phakathi kwenu ozizwa sengathi ubuhlobo benu buyamkhandla?

 Isimiso seBhayibheli: “Kukhona isikhathi esimisiwe sayo yonke into, Isikhathi sawo wonke umsebenzi.”—UmShumayeli 3:1.

 “Uma abantu abathandanayo bechitha isikhathi sabo ngokungcebeleka nje kuphela, bangase babhekane namaqiniso abebengawalungele lapho sebeshadile. Kuhle ukuba abantu abathandanayo benze imisebenzi yansuku zonke njengokuya ezitolo ndawonye, benze imisebenzi yasekhaya nokukhonza uJehova ndawonye. Lokhu kungabasiza babeke isisekelo esiqinile somshado wabo.”—uDaniel, oneminyaka emibili eshadile.

 Khumbula ukuthi ukuthandana nothile kuyinto yesikhashana eholela esinqumweni sokushada nomuntu noma sokuhlukana naye. Ingxenye 3 yalolu chungechunge izoxoxa ngezinto okufanele ucabange ngazo lapho wenza leso sinqumo.