Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ubungane Noma Uthando?—Ingxenye 1: Ezani Izimpawu Engizitholayo?

Ubungane Noma Uthando?—Ingxenye 1: Ezani Izimpawu Engizitholayo?

 Uyamthanda ngempela lo muntu wobulili obuhlukile, futhi uyaqiniseka ukuthi naye uzizwa ngendlela efanayo. Kakade, nithumelelana imiyalezo njalo, nihlala nobabili emibuthanweni . . . , futhi eminye yemiyalezo ake akuthumelela yona yenza kucace ukuthi uyakuthanda.

 Ngakho, unquma ukumbuza ukuthi iyaphi le nto yenu, ukuze uqiniseke nje ukuthi nicabanga into efanayo. Uphendula athini? “Ngikubheka njengomngane nje​—akukho okungaphezu kwalokho.”

 Indlela okukwenza uzizwe ngayo

 “Ngangingeve ngithukuthele—ngithukuthelele yena kanye nami! Sasilokhu sithumelelana imiyalezo nsuku zonke, futhi wayenginaka ngokukhethekile. Njengoba ungacabanga, ngaqala ukuzizwa sengimthanda.”—UJasmine.

 “Mina nale ntombazane sasingababheki bezinye izithandani. Ngezinye izikhathi, kwakuba sengathi sonke sikhiphene. Thina sobabili sasixoxa kakhulu, sabe sesiqala ukuthumelelana imiyalezo njalo. Lapho engitshela ukuthi ungibheka njengomngane nje kwaba nzima ukukwamukela, nalapho ngithola ukuthi wayevele ethandana nothile kwasekuqaleni.”—URichard.

 “Kunomfana owayengithumelela imiyalezo nsuku zonke, futhi ngezinye izikhathi sasibhalelana sengathi ‘siyathandana.’ Kodwa lapho ngimtshela indlela engizizwa ngayo ngaye, wahleka wathi, ‘Angifune kuthandana namuntu njengamanje!’ Ngakhala isikhathi eside.”​—UTamara.

 Nakhu okubalulekile: Lapho uzitshela ukuthi ninobudlelwano obukhethekile nomunye bese uthola ukuthi uwena wedwa ozizwa ngaleyo ndlela, kungokwemvelo ukuba ucasuke, uzizwe uphoxekile futhi kube sengathi bekudlalwa ngawe. Insizwa eseyintsha ebizwa ngoSteven ithi: “Ngaphatheka kabuhlungu kakhulu ngesikhathi kwenzeka kimi, ngazizwa ngiphelelwa amandla. Kwangithatha isikhathi ukuba ngiphinde ngithembe omunye umuntu.”

 Izimbangela

 Ukuthumelana imiyalezo nezingosi zokuxhumana kwenza kube lula ngawe ukuba uzizwe ususondelene ngokomzwelo nothile ongazimisele empeleni ukuthandana nawe. Cabanga ngalokho okushiwo abanye ontanga.

 “Omunye angakuthumelela umyalezo ngoba eziqhubela isikhathi nje, wena bese ukuthatha njengophawu lokuthi uyakuthanda. Uma futhi ekuthumelela imiyalezo zonke izinsuku, uvele uphethe ngokuthi ubaluleke ngempela kuye.”—UJennifer.

 “Oyedwa phakathi kwenu kungenzeka usothandweni okwangempela, kuyilapho omunye emane edinga ukuthulula isifuba nje, noma edinga umuntu ongase amenze azizwe ngcono lapho ephansi.”—UJames.

 “Umyalezo ongatheni njengokuvalelisa lapho seniyolala ungase uthathwe njengobonisa uthando, kuyilapho kuwumyalezo ovamile nje ongathunyelelwa noma ubani.”—UHailey.

 “Isithonjana sikapopayi ohlekayo ngemva komyalezo singase sibhekwe njengesibonisa ‘umusa’ noma njengesibonisa ‘isifiso sothando.’ Ngezinye izikhathi umuntu othola lo myalezo onalo popayi angawuthatha njengobonisa isifiso sothando.”—U-Alicia.

 Nakhu okubalulekile: Ungadidanisi ukunakwa nokuthandwa.

 Kuzwakala kulula uma kushiwo kunokukwenza, angithi? Yebo! IBhayibheli lithi: “Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi yenza ngokuphelelwa yithemba.” (Jeremiya 17:9) Ingakwenza uphuphe futhi uze ulubone lungokoqobo uthando lwenu, kodwa lushabalale ngokuphazima kweso lapho uqaphela ukuthi belumane lusengqondweni yakho kuphela.

 Lokho ongakwenza

  •   Bhekana namaqiniso. Hlehla kancane bese ubuhlaziya kahle ubungane benu. Zibuze, ‘Ingabe nginesizathu esiphathekayo sokucabanga ukuthi lo muntu ungiphatha ngendlela ehlukile kunabanye?’ Ungavumeli imizwa yakho inqobe ‘amandla akho okucabanga.’—Roma 12:1.

  •   Yiba nokuqonda. Kulezi zimpawu ezikwenza ucabange ukuthi ubaluleke ukwedlula umngane, gxila ngokukhethekile kulezo zimpawu ezikwenza uzingabaze. Ungaphethi ngokuthi njengoba wena uzizwa ngendlela ozizwa ngayo ngomuntu othile, naye uzizwa ngendlela efanayo ngawe.

  •   Linda. Ukuze uqiniseke ukuthi awulahlekelwa okungaphezu kwalokho ongakuthola, linda kuze kube yilapho lo muntu esho yena ngokuqondile ukuthi ufisa nazane kangcono kunabangane.

  •   Veza indlela ozizwa ngayo. IBhayibheli lithi “kunesikhathi sokukhuluma.” (UmShumayeli 3:7) Uma ufuna ukwazi ukuthi omunye umuntu ukubheka njengongaphezu komngane yini, xoxa naye ngalokho. Intokazi ebizwa ngoValerie ithi: “Uma engazizwa ngendlela efanayo kuzoba buhlungu, kodwa bungcono ubuhlungu besikhashana kunokuba kuthathe izinyanga kuyima uthola ukuthi lo muntu akakaze akuthande kwasekuqaleni.”

 Nakhu okubalulekile: IzAga 4:23 zithi: “Qapha inhliziyo yakho.” Uma uzizwa uthanda othile, thola ukuthi naye uzizwa ngendlela efanayo yini. Ukuvumela imizwa yothando ibe nezimpande ngaphambi kokuthola amaqiniso kufana nokuzama ukutshala isihlahla phezu kwedwala.

 Uma uthola ukuthi othile unayo imizwa yothando ngawe​—futhi uma ukhule ngokwanele usukulungele nokuthandana nothile—​nguwe okumele unqume ukuthi uzoba yini nobudlelwano bothando naye noma cha. Khumbula, umshado onezibopho eziqinile wakhiwa umyeni nenkosikazi abanemigomo engokomoya efanayo futhi abaqotho komunye nomunye. (1 Korinte 7:​39) Empeleni, akungatshazwa ukuthi basuke beqale bengabangane abahle futhi baqhubeka beyibo.—IzAga 5:18.