Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ingabe Ukuphululana Izitho Zangasese Ngomlomo Kuwucansi Ngempela?

Ingabe Ukuphululana Izitho Zangasese Ngomlomo Kuwucansi Ngempela?

 Ngokombiko we-U.S. Centers for Disease Control and Prevention, inhlolo-vo eyenziwa kwabaneminyaka engu-15 kuya kwengu-19, yabonisa ukuthi abangaba ingxenye kubo bake baphululwa noma baphulula isitho sangasese somunye ngomlomo. USharlene Azam, umlobi wencwadi ethi Oral Sex Is the New Goodnight Kiss uthi, “Uma ukhuluma nentsha [ngokuphululana izitho zangasese ngomlomo] izokutshela ukuthi akuyona into embi. Empeleni ayikubheki njengokwenza ucansi.”

 Ucabangani?

 Phendula le mibuzo elandelayo ngoyebo noma ngocha.

 1.   Ingabe intombazane ingakhulelwa ngenxa yokuphululwa isitho sangasese ngomlomo?

  1.   Yebo

  2.   Cha

 2.   Ingabe zikhona izifo ezingatholakala ngenxa yokuphululana izitho zangasese ngomlomo?

  1.   Yebo

  2.   Cha

 3.   Ingabe ukuphululana izitho zangasese ngomlomo kuwucansi ngempela?

  1.   Yebo

  2.   Cha

 Ayini amaqiniso?

 Qhathanisa izimpendulo zakho nalezi ezilandelayo.

 1.   Ingabe intombazane ingakhulelwa ngenxa yokuphululwa isitho sangasese ngomlomo?

   Impendulo: Cha. Kungaleso sizathu abaningi bephetha—ngokungeyikho—ngokuthi ukuphululana izitho zangasese ngomlomo akulimazi.

 2.   Ingabe zikhona izifo ezingatholakala ngenxa yokuphululana izitho zangasese ngomlomo?

   Impendulo: Yebo. Umuntu ophululana nomunye isitho sobulili ngomlomo angathola isifo sokusha kwesibindi (sohlobo A noma B), ukumila kwamaqhuqhuva esithweni sangasese, isipatsholo, izilonda esithweni sangasese, isandulela ngculaza kanye nogcunsula.

 3.   Ingabe ukuphululana izitho zangasese ngomlomo kuwucansi ngempela?

   Impendulo: Yebo. Noma isiphi isenzo esihilela izitho zangasese zomunye umuntu​—okuhlanganisa ucansi oluvamile, ukuphululana izitho zangasese ngomlomo, ubulili bendunu kanye nokushaya omunye umuntu indlwabu—siwukwenza ucansi.

 Kungani kunendaba?

 Cabanga ngemiBhalo eseBhayibhelini ehlobana nokuphululana izitho zangasese ngomlomo.

 IBhayibheli lithi: “Ngoba yilokhu uNkulunkulu akuthandayo, . . . ukuba nidede ebufebeni.”—1 Thesalonika 4:3.

 Igama elihunyushwe ngokuthi ‘ubufebe’ libhekisela kuzo zonke izenzo ezivusa inkanuko ezenziwa abantu abangashadile, okuhlanganisa ucansi oluvamile, ukuphululana izitho zangasese ngomlomo, ubulili bendunu kanye nokushaya omunye umuntu indlwabu. Umuntu ofebayo angavuna imiphumela ebuhlungu, omubi nakakhulu kuyo ukulimala kobuhlobo bakhe noNkulunkulu.—1 Petru 3:12.

 IBhayibheli lithi: “Lowo ofebayo wona owakhe umzimba.”—1 Korinte 6:18.

 Ukuphululana izitho zangasese ngomlomo kungaba nemiphumela elimazayo ngokomzimba nangokomoya. Kungakhandla nangokomzwelo. Incwadi ethi Talking Sex With Your Kids ibonisa ukuthi “Ukuzizwa uxhashaziwe, uzisola noma uphelelwe amandla akuyona imizwa evela kuphela lapho wenze ucansi oluvamile. Yonke imizwa ebuhlungu umuntu angase abe nayo ngenxa yokwenza ucansi ngaphansi kwezimo ezingalungile angaba nayo nalapho enze noma yiluphi uhlobo locansi ngaphansi kwezimo ezingalungile. Ucansi ucansi.”

 IBhayibheli lithi: “Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze.”—Isaya 48:17.

 Ingabe ukholelwa ukuthi imithetho kaNkulunkulu ngokuphathelene nocansi iyakuzuzisa ngempela? Noma ucabanga ukuthi iyakucindezela? Ukuze uphendule leyo mibuzo, cabanga ngomgwaqo omkhulu ophithizelayo onezimpawu eziveza ijubane okufanele kuhanjwe ngalo, neziqondisa ukuhamba nokuma kwezimoto. Ingabe ubheka lezo zimpawu neziqondiso njengezicindezelayo noma ezivikelayo? Yini engenzeka uma wena nabanye abashayeli ningazishaya indiva lezo zimpawu?

Imithetho yemigwaqo inciphisa inkululeko yakho, kodwa iyakuvikela. Ngokufanayo, imithetho kaNkulunkulu ikubekela imingcele kodwa iyakuvikela

 Kuyafana nangezindinganiso zikaNkulunkulu. Uma ungazinaki, ngokuqinisekile uyovuna lokho okuhlwanyelayo. (Galathiya 6:7) Incwadi ethi Sex Smart ithi, “Lapho ulahla izinkolelo nezimiso ophila ngazo bese wenza izinto ongakhululekile ukuzenza, nezinga lakho lokuzihlonipha liyoncipha.” Ngokuphambene nalokho, uma uphila ngokuvumelana nezindinganiso zikaNkulunkulu, uyobonisa ukuthi unesimilo ngempela. Ngaphezu kwalokho, uyolondoloza unembeza ohlanzekile.—1 Petru 3:16.