AmaHubo 86:1-17

  • Akekho unkulunkulu onjengoJehova

    • UJehova ukulungele ukuthethelela (5)

    • Zonke izizwe ziyokhonza uJehova (9)

    • “Ngifundise indlela yakho” (11)

    • “Yenza inhliziyo yami ibe nobunye” (11)

Umthandazo kaDavide. 86  O Jehova, lalela umthandazo wami* ungiphendule. Ngoba ngihluphekile futhi ngimpofu. +   Qapha ukuphila kwami,* ngoba ngiqotho. + Sindisa inceku yakho ethembela kuwe,Ngoba unguNkulunkulu wami. +   O Jehova, ngibonise umusa, +Ngoba ngiqhubeka ngikubiza usuku lonke. +   Yenza inceku yakho ijabule,Ngoba ngiphendukela kuwe Jehova.   Ngoba wena Jehova, umuhle + futhi uhlale ukulungele ukuthethelela; +Uthando lwakho oluqotho kubo bonke abakubizayo luyachichima. +   O Jehova, lalela umthandazo wami;Ngilalele lapho ngikhalela usizo. +   Ngiyakubiza ngosuku lokucindezeleka kwami, +Ngoba wena uzongiphendula. +   O Jehova, akekho ofana nawe phakathi konkulunkulu, +Ayikho imisebenzi efana neyakho. +   Zonke izizwe ozenzileZiyofika zikhothame phambi kwakho, Jehova, +Zikhazimulise igama lakho. + 10  Ngoba umkhulu, wenza izinto ezimangalisayo; +UnguNkulunkulu, wena wedwa. + 11  O Jehova, ngifundise indlela yakho. + Ngizohamba eqinisweni lakho. + Yenza inhliziyo yami ibe nobunye* ukuze yesabe igama lakho. + 12  O Jehova Nkulunkulu wami, ngikudumisa ngayo yonke inhliziyo yami, +Ngizolikhazimulisa igama lakho kuze kube phakade, 13  Ngoba uthando lwakho oluqotho ongibonisa lona lukhulu,Ukusindisile ukuphila kwami ekujuleni kweThuna. *+ 14  O Nkulunkulu, abagabadelayo bayangivukela; +Iviyo labantu abanonya lifuna ukungibulala,*Abanandaba nawe. *+ 15  Kodwa wena Jehova, unguNkulunkulu onesihe nozwela,*Owephuza ukuthukuthela nochichima uthando oluqotho nokwethembeka. *+ 16  Phendukela kimi ungibonise umusa. + Nika inceku yakho amandla akho, +Usindise indodana yencekukazi yakho. 17  Ngivezele isibonakaliso sobuhle* bakho,Ukuze abangizondayo basibone babe namahloni. Ngoba wena Jehova ungumsizi wami nomduduzi wami.

Imibhalo yaphansi

Noma, “goba ungilalele.”
Noma, “umphefumulo wami.”
Noma, “Nginike inhliziyo engekho mbaxa-mbili.”
Noma, “kweShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “Abazange bakubeke phambi kwabo.”
Noma, “umphefumulo wami.”
Noma, “nomusa.”
Noma, “neqiniso.”
Noma, “Ngibonise ubufakazi bobuhle.”