Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Uhlu Lwezincwadi ZeBhayibheli

Izincwadi ZemiBhalo YesiHebheru Ngaphambi KweNkathi Evamile (YamaKristu)

IGAMA LENCWADI

UM(ABA)LOBI

YALOTSHELWA

UKULOBA KWAPHELA (B.C.E.)

INKATHI EHLANGANISIWE (B.C.E.)

Genesise

UMose

Ehlane

1513

“Ekuqaleni” kuya ku-1657

Eksodusi

UMose

Ehlane

1512

1657-1512

Levitikusi

UMose

Ehlane

1512

Inyanga (1512)

Numeri

UMose

Ehlane nasemathafeni AkwaMowabi

1473

1512-1473

Duteronomi

UMose

Emathafeni AkwaMowabi

1473

Izinyanga ezimbili (1473)

Joshuwa

UJoshuwa

EKhanani

c. 1450

1473–c. 1450

AbaHluleli

USamuweli

Kwa-Israyeli

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Ruthe

USamuweli

Kwa-Israyeli

c. 1090

Iminyaka engu-11 yokubusa kwabaHluleli

1 Samuweli

USamuweli; uGadi; uNathani

Kwa-Israyeli

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuweli

UGadi; uNathani

Kwa-Israyeli

c. 1040

1077–c. 1040

1 AmaKhosi

UJeremiya

KwaJuda

580

c. 1040-911

2 AmaKhosi

UJeremiya

KwaJuda naseGibhithe

580

c. 920-580

1 IziKronike

U-Ezra

EJerusalema (?)

c. 460

Ngemva kweyoku-1 IziKronike 9:44: c. 1077-1037

2 IziKronike

U-Ezra

EJerusalema (?)

c. 460

c. 1037-537

Ezra

U-Ezra

EJerusalema

c. 460

537–c. 467

Nehemiya

UNehemiya

EJerusalema

a. 443

456–a. 443

Esteri

UMoridekayi

EShushani, e-Elamu

c. 475

493–c. 475

Jobe

UMose

Ehlane

c. 1473

Iminyaka engaphezu kwengu-140 phakathi kuka-1657 no-1473

AmaHubo

UDavide nabanye

 

c. 460

 

IzAga

USolomoni; u-Aguri; uLemuweli

EJerusalema

c. 717

 

UmShumayeli

USolomoni

EJerusalema

b. 1000

 

IsiHlabelelo SeziHlabelelo

USolomoni

EJerusalema

c. 1020

 

Isaya

U-Isaya

EJerusalema

a. 732

c. 778–a. 732

Jeremiya

UJeremiya

KwaJuda; eGibhithe

580

647-580

IsiLilo

UJeremiya

Eduze kwaseJerusalema

607

 

Hezekeli

UHezekeli

EBhabhiloni

c. 591

613–c. 591

Daniyeli

UDaniyeli

EBhabhiloni

c. 536

618–c. 536

Hoseya

UHoseya

ESamariya (Isifunda)

a. 745

b. 804–a. 745

Joweli

UJoweli

KwaJuda

c. 820 (?)

 

Amose

U-Amose

KwaJuda

c. 804

 

Obadiya

U-Obadiya

 

c. 607

 

Jona

UJona

 

c. 844

 

Mika

UMika

KwaJuda

b. 717

c. 777-717

Nahume

UNahume

KwaJuda

b. 632

 

Habakuki

UHabakuki

KwaJuda

c. 628 (?)

 

Zefaniya

UZefaniya

KwaJuda

b. 648

 

Hagayi

UHagayi

EJerusalema elakhiwe kabusha

520

izinsuku ezingu-112 (520)

Zakariya

UZakariya

EJerusalema elakhiwe kabusha

518

520-518

Malaki

UMalaki

EJerusalema elakhiwe kabusha

a. 443

 

Ishadi Lezincwadi ZeBhayibheli Izincwadi ZemiBhalo YesiGreki Ezalotshwa Phakathi NeNkathi Evamile (YamaKristu)

IGAMA LENCWADI

UMLOBI

YALOTSHELWA

UKULOBA KWAPHELA (C.E.)

INKATHI EHLANGANISIWE

Mathewu

UMathewu

Kwa-Israyeli

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Marku

UMarku

ERoma

c. 60-65

29-33 C.E.

Luka

ULuka

EKhesariya

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Johane

Umphostoli uJohane

E-Efesu, noma eduze kwakhona

c. 98

Ngemva kwesandulela, 29-33 C.E.

IzEnzo

ULuka

ERoma

c. 61

33–c. 61 C.E.

Roma

UPawulu

EKorinte

c. 56

 

1 Korinte

UPawulu

E-Efesu

c. 55

 

2 Korinte

UPawulu

EMakedoniya

c. 55

 

Galathiya

UPawulu

EKorinte noma e-Antiyokiya yaseSiriya

c. 50-52

 

Efesu

UPawulu

ERoma

c. 60-61

 

Filipi

UPawulu

ERoma

c. 60-61

 

Kolose

UPawulu

ERoma

c. 60-61

 

1 Thesalonika

UPawulu

EKorinte

c. 50

 

2 Thesalonika

UPawulu

EKorinte

c. 51

 

1 Thimothewu

UPawulu

EMakedoniya

c. 61-64

 

2 Thimothewu

UPawulu

ERoma

c. 65

 

Thithu

UPawulu

EMakedoniya (?)

c. 61-64

 

Filemoni

UPawulu

ERoma

c. 60-61

 

Hebheru

UPawulu

ERoma

c. 61

 

Jakobe

UJakobe (Umfowabo kaJesu)

EJerusalema

b. 62

 

1 Petru

UPetru

EBhabhiloni

c. 62-64

 

2 Petru

UPetru

EBhabhiloni (?)

c. 64

 

1 Johane

Umphostoli uJohane

E-Efesu, noma eduze kwakhona

c. 98

 

2 Johane

Umphostoli uJohane

E-Efesu, noma eduze kwakhona

c. 98

 

3 Johane

Umphostoli uJohane

E-Efesu, noma eduze kwakhona

c. 98

 

Jude

UJude (Umfowabo kaJesu)

Kwa-Israyeli (?)

c. 65

 

IsAmbulo

Umphostoli uJohane

EPhatmose

c. 96

 

[Amagama abalobi bezinye izincwadi nawezindawo ezalotshelwa kuzo akuqinisekwa ngawo. Iminyaka eminingi imane iwukulinganisela, uphawu oluthi a. lusho ukuthi “ngemva,” oluthi b. lusho ukuthi “ngaphambi” noluthi c. lusho ukuthi “kungaba,” noma “cishe.”]