AmaHubo 135:1-21

  • Dumisani uJah ngenxa yobukhulu bakhe

    • Izibonakaliso nezimangaliso ngokumelene neGibhithe (8, 9)

    • “Igama lakho lihlala kuze kube phakade” (13)

    • Izithixo ezingaphili (15-18)

135  Dumisani uJah!* Dumisani igama likaJehova;Mdumiseni, zinceku zikaJehova, +   Nina enimi endlini kaJehova,Emagcekeni endlu kaNkulunkulu wethu. +   Dumisani uJah, ngoba uJehova muhle. + Hubelani* igama lakhe, ngoba kumnandi.   Ngoba uJah uzikhethele uJakobe,U-Israyeli ukuba abe impahla yakhe ekhethekile. *+   Ngoba ngazi kahle ukuthi uJehova mkhulu;INkosi yethu ingaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu. +   UJehova wenza konke athanda ukukwenza +Ezulwini nasemhlabeni, ezilwandle nasekujuleni kwazo.   Ubangela ukuba amafu* enyuke esuka emikhawulweni yomhlaba;Wenzela imvula imibani;*Ukhipha umoya ezinqolobaneni zakhe. +   Wabulala amazibulo aseGibhithe,Abantu nezilwane. +   Wathumela izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwakho, Gibhithe, +KuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe. + 10  Washaya izizwe eziningi +Wabulala amakhosi anamandla + 11  —USihoni inkosi yama-Amori, +U-Ogi inkosi yaseBhashani, +Nayo yonke imibuso yaseKhanani. 12  Wanikela ngezwe labo laba yifa,Ifa ku-Israyeli isizwe sakhe. + 13  O Jehova, igama lakho lihlala kuze kube phakade. O Jehova, udumo lwakho* luhlala isizukulwane ngesizukulwane. + 14  Ngoba uJehova uyobalwela abantu* bakhe, +Uyozizwela* izinceku zakhe. + 15  Izithixo zezizwe ziyisiliva negolide,Umsebenzi wezandla zomuntu. + 16  Zinomlomo kodwa azikhulumi; +Zinamehlo kodwa aziboni; 17  Zinezindlebe kodwa azizwa. Akukho moya emlonyeni wazo. + 18  Abantu abazenzayo bayofana nse nazo, +Nabo bonke abathembela kuzo. + 19  O wena ndlu ka-Israyeli, dumisani uJehova. O wena ndlu ka-Aroni, dumisani uJehova. 20  O wena ndlu kaLevi, dumisani uJehova. + Nina enesaba uJehova, dumisani uJehova. 21  UJehova makadunyiswe eZiyoni, +Lowo ohlala eJerusalema. + Dumisani uJah! +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Culelani.”
Noma, “eyigugu.”
Noma kungaba, “Wenze namasango emvula.”
Noma, “imihwamuko.”
Noma, “igama lakho.” NgesiHebheru, “isikhumbuzo sakho.”
Noma, “uyomela udaba lwabantu.”
Noma, “Uyozidabukela.”