AmaHubo 33:1-22

  • Dumisani uMdali

    • “Mhlabeleleni ingoma entsha” (3)

    • Ngezwi likaJehova nangomoya wakhe konke kwadalwa (6)

    • Siyajabula isizwe sikaJehova (12)

    • Iso likaJehova eliqaphayo (18)

33  Memezani ngenjabulo ngenxa kaJehova nina enilungile. + Kuyafaneleka ukuba abaqotho bamdumise.   Bongani uJehova ngehabhu;Mhubeleni* ngensimbi yomculo enezintambo eziyishumi.   Mhlabeleleni ingoma entsha; +Khiphani lonke ikhono ekudlaleni izinsimbi ezinezintambo, nimemeze ngenjabulo.   Ngoba izwi likaJehova liqotho, +Singakwethemba konke akwenzayo.   Uyakuthanda ukulunga nobulungisa. + Umhlaba ugcwele uthando lukaJehova oluqotho. +   Ngezwi likaJehova amazulu enziwa, +Nakho konke okukuwo* ngomoya womlomo wakhe.   Ubuthela amanzi olwandle ndawonye njengokungathi ayidamu; +Ufaka amanzi agubhayo ezinqolobaneni.   Bonke abasemhlabeni mabamesabe uJehova. + Bonke abakhile emhlabeni mabakhexe ngenxa yakhe.   Ngoba wakhipha izwi, kwaba khona; +Wayala, kwama kwaqina. + 10  UJehova uwabhuntshisile amacebo* ezizwe; +Uzibhuntshisile izinhlelo* zezizwe. + 11  Kodwa izinqumo* zikaJehova ziyokuma kuze kube phakade; +Imicabango yenhliziyo yakhe isuka esizukulwaneni iye kwesinye isizukulwane. 12  Siyajabula isizwe esinoNkulunkulu onguJehova, +Isizwe asikhethile ukuba sibe ngesakhe. + 13  UJehova ubheka phansi esemazulwini;Ubona wonke amadodana abantu. + 14  Esendaweni ahlala kuyo,Ubuka bonke abahlala emhlabeni. 15  Nguye obumba izinhliziyo zabo bonke;Uhlola yonke imisebenzi yabo. + 16  Ayikho inkosi esindiswa yibutho lempi elikhulu; +Iqhawe alisindiswa ngamandla alo. + 17  Ukuthembela ehhashini ukuba likusindise* kuwukuzikhohlisa; +Ukuba kwalo namandla amakhulu akusho ukuthi uzophunyuka. 18  Bheka! Iso likaJehova liqapha abamesabayo, +Labo abalinde uthando lwakhe oluqotho, 19  Ukuba abakhulule ekufeniNokuba abalonde ngesikhathi sendlala. + 20  Silindele uJehova. Ungumsizi wethu nehawu lethu. + 21  Izinhliziyo zethu ziyajabula ngaye,Ngoba sithembele egameni lakhe elingcwele. + 22  O Jehova, uthando lwakho oluqotho malube phezu kwethu, +Njengoba sikulindile. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mculeleni nidlale nezinsimbi.”
NgesiHebheru, “Nalo lonke ibutho lawo.”
Noma, “imicabango.”
Noma, “injongo.”
Noma, “izinhloso.”
Noma, “unqobe.”