AmaHubo 31:1-24

  • Ukuphephela kuJehova

    • “Umoya wami ngiwubeka esandleni sakho” (5)

    • “Jehova Nkulunkulu weqiniso” (5)

    • Ubuhle bukaNkulunkulu obuchichimayo (19)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 31  O Jehova, ngiphephele kuwe. + Kwangathi ngingelokothe ngihlazeke. + Ngikhulule ngoba wena ulungile. +   Ngilalele.* Ngikhulule ngokushesha. + Yiba yintaba yami yokuphephela,Indawo evikelekile ukuze ungisindise. +   Ngoba wena uyidwala lami nesiphephelo sami; +Ngenxa yegama lakho + uyongihola ungiqondise. +   Uyongikhulula enethini abangifihlele lona, +Ngoba wena uyinqaba yami. +   Umoya wami ngiwubeka esandleni sakho. + Ungikhululile, Jehova Nkulunkulu weqiniso. *+   Ngiyabazonda labo abazinikele ezithixweni ezingenanzuzo, eziyize,Kepha mina, ngithembele kuJehova.   Ngizojabula kakhulu ngothando lwakho oluqotho,Ngoba ukubonile ukuhlupheka kwami; +Uyazi ngokucindezeleka kwami okukhulu.   Awuzange unginikele esitheni,Kodwa ungimisa endaweni ephephile.*   O Jehova, ngibonise umusa ngoba ngicindezelekile. Ngenxa yosizi, iso lami + nawo wonke umzimba wami kube buthakathaka. + 10  Ukuphila kwami kugcwele usizi +Neminyaka yokuphila kwami igcwele ukububula. + Amandla ami ayaphela ngenxa yesiphambeko sami;Amathambo ami abuthakathaka. + 11  Zonke izitha zami zingenza inhlekisa, +Ikakhulukazi omakhelwane bami. Abajwayelene nami bayangesaba;Lapho bengibona ngaphandle, bayangibalekela. + 12  Angisekho ezinhliziyweni* zabo, bangikhohlwe njengokungathi ngifile;Nginjengesitsha esifile. 13  Ngizwe imibiko eminingi emibi;Ukwesaba kungihaqile. + Lapho bebuthana ndawonye ngobunye bemelene nami,Baceba ukungibulala. *+ 14  Kodwa mina ngithembele kuwe, Jehova. + Ngithi: “Wena unguNkulunkulu wami.” + 15  Ukuphila kwami* kusesandleni sakho. Ngikhulule esandleni sezitha zami nakulabo abangishushisayo. + 16  Yibonise umusa inceku yakho. + Ngisindise ngothando lwakho oluqotho. 17  O Jehova, kwangathi ngingebe namahloni lapho ngikubiza. + Kwangathi ababi bangahlazeka; +Kwangathi bangathuliswa eThuneni. *+ 18  Kwangathi labo abanamanga bangaphelelwa amazwi, +Labo abakhuluma ngokuqhosha nangokwedelela ngolungile. 19  Yeka ukuthi buchichima kangakanani ubuhle bakho! + Ubulondele labo abakwesabayo, +Ububonise bonke abantu, ngenxa yalabo abaphephela kuwe. + 20  Uyobafihla endaweni yakho esithekile +Kude namacebo amadoda;Uyobafihla etendeni lakhoKude nokuhlasela okulimazayo. *+ 21  Makadunyiswe uJehova,Ngoba ngendlela emangalisayo, ungibonise uthando lwakhe oluqotho + edolobheni elivinjezelwe. + 22  Kepha mina, ngaba novalo ngathi:“Ngizoshabalala phambi kwakho.” + Kodwa wakuzwa ukuncenga kwami lapho ngikhalela usizo kuwe. + 23  Mthandeni uJehova, nina nonke eniqotho kuye! + UJehova uyabavikela abathembekile, +Kodwa uyomjezisa ngokwedlulele umuntu oqhoshayo. + 24  Yibani nesibindi niqine, *+Nonke nina enilinde uJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Goba ulalele.”
Noma, “othembekile.”
Noma, “endaweni evulekile.”
Noma, “ezingqondweni.”
Noma, “ukubulala umphefumulo wami.”
NgesiHebheru, “Izikhathi zami.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “Kude nokuxabana kwezilimi.”
Noma, “izinhliziyo zenu ziqine.”