AmaHubo 103:1-22

 • “Ngizomdumisa uJehova”

  • UNkulunkulu uzibeka kude izono zethu (12)

  • UNkulunkulu ungubaba onomusa (13)

  • UNkulunkulu uyakhumbula ukuthi siluthuli (14)

  • Isihlalo sobukhosi sikaJehova nobubusi bakhe (19)

  • Izingelosi zifeza izwi likaNkulunkulu (20)

ElikaDavide. 103  Ngizomdumisa* uJehova;Konke okungaphakathi kimi makudumise igama lakhe elingcwele.   Ngizomdumisa* uJehova;Kwangathi ngingeze ngakukhohlwa konke akwenzile. +   Uthethelela zonke iziphambeko zakho, +Elaphe zonke izifo zakho; +   Usindisa ukuphila kwakho egodini *+Akuthwese umqhele wothando lwakhe oluqotho nesihe. +   Ukwanelisa ngezinto ezinhle + ukuphila kwakho konke,Ukuze ubusha bakho buvuselelwe njengobokhozi. +   UJehova ubabonisa ukulunga + nobulungisaBonke abacindezelekile. +   Wamazisa uMose izindlela zakhe, +Wazisa ngisho namadodana ka-Israyeli izenzo zakhe. +   UJehova unesihe nozwela, *+Uyephuza ukuthukuthela futhi uchichima uthando oluqotho. *+   Ngeke ahlale ebheka amaphutha, +Noma ahlale ecasukile kuze kube phakade. + 10  Akenzanga kithi ngokwezono zethu, +Akasilethelanga lokho okusifanele ngokweziphambeko zethu. + 11  Ngoba njengoba amazulu ephakeme kunomhlaba,Kanjalo uthando lwakhe oluqotho lukhulu kulabo abamesabayo. + 12  Njengokuqhelelana kwempumalanga nentshonalanga,Uzibeke kude kangako izono zethu. + 13  Njengoba ubaba ebonisa umusa emadodaneni akhe,NoJehova ubabonise umusa labo abamesabayo. + 14  Ngoba yena uyakwazi ukwakheka kwethu, +Ekhumbula ukuthi siluthuli. + 15  Izinsuku zomuntu ofayo zinjengezotshani; +Uqhakaza njengembali yasendle. + 16  Kodwa lapho kuvunguza umoya, ayibe isaba khona,Njengokungathi ayikaze ibe khona.* 17  Kodwa uthando lukaJehova oluqotho kulabo abamesabayo +Luhlala kuze kube phakade,*Nokulunga kwakhe esizukulwaneni sabo, + 18  Kulabo abagcina isivumelwano sakhe +Nakulabo abayigcina ngokucophelela imiyalo yakhe. 19  UJehova usimise saqina isihlalo sakhe sobukhosi emazulwini; +Nobukhosi bakhe bubusa yonke into. + 20  Dumisani uJehova, nonke nina zingelosi zakhe + ezinamandla amakhulu,Enifeza izwi lakhe, + enilalela izwi lakhe.* 21  Dumisani uJehova, nonke mabutho akhe, +Nina zikhonzi zakhe ezenza intando yakhe. + 22  Dumisani uJehova, nonke nina ndalo yakhe,Ezindaweni zonke zombuso wakhe.* Umphefumulo wami mawudumise* uJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mphefumulo wami mdumise.”
Noma, “Mphefumulo wami mdumise.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “nomusa.”
Noma, “umusa wothando.”
NgesiHebheru, “Nendawo yayo ayisayazi.”
Noma, “kusukela phakade kuze kube phakade.”
NgesiHebheru, “enizwa iphimbo (umsindo) lakhe.”
Noma, “Ezindaweni abusa kuzo.”
Noma, “Mangimdumise ngenhliziyo yonke.”