Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMBUZO 1

Ungubani UNkulunkulu?

“Abantu mabazi ukuthi wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”

IHubo 83:18

“Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Nguye owasenza, singabakhe.”

IHubo 100:3

“NginguJehova. Yilelo igama lami; anginiki muntu inkazimulo yami, noma izithombe ezibaziwe udumo lwami.”

Isaya 42:8

“Ngoba wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa.”

Roma 10:13

“Yebo, yileyo naleyo ndlu yakhiwa othile, kodwa owakha zonke izinto uNkulunkulu.”

Hebheru 3:4

“Phakamiselani amehlo enu ezulwini nibone. Ngubani odale lezi zinto? YiLowo okhipha ibutho lazo ngesibalo; zonke uzibiza ngamagama. Ngenxa yamandla akhe amakhulu namangalisayo, ayikho neyodwa engekho endaweni yayo.”

Isaya 40:26