Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

AmaHubo

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Kuqhathaniswa izindlela ezimbili

   • Injabulo etholakala ngokufunda umthetho kaNkulunkulu (2)

   • Abalungile banjengesihlahla esithelayo (3)

   • Ababi banjengamakhoba apheshulwa umoya (4)

 • 2

  • UJehova nogcotshiwe wakhe

   • UJehova uhleka izizwe (4)

   • UJehova umisa inkosi yakhe (6)

   • Hloniphani indodana (12)

 • 3

  • Ukwethembela kuNkulunkulu naphezu kokuba sengozini

   • ‘Kungani ziningi kangaka izitha zami?’ (1)

   • “Insindiso ingekaJehova” (8)

 • 4

  • Umthandazo wokwethembela kuNkulunkulu

   • “Thukuthelani, kodwa ningoni” (4)

   • ‘Ngiyolala ngokuthula’ (8)

 • 5

  • UJehova, isiphephelo sabalungile

   • UNkulunkulu uyabuzonda ububi (4, 5)

   • “Ngihole ngokulunga kwakho” (8)

 • 6

  • Isicelo sokuboniswa umusa

   • Abafile abamdumisi uNkulunkulu (5)

   • UNkulunkulu uyazizwa izicelo zokuboniswa umusa (9)

 • 7

  • UJehova unguMahluleli olungile

   • “O Jehova, ngahlulele” (8)

 • 8

  • Inkazimulo kaNkulunkulu nesithunzi somuntu

   • “Yeka ukuthi igama lakho libabazeka kangakanani!” (1, 9)

   • Ubaluleke ngani umuntu? (4)

   • Umuntu uthweswe umqhele wenkazimulo (5)

 • 9

  • Ukumemezela imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo

   • UJehova uyindawo yokuphephela elondekile (9)

   • Ukwazi igama likaNkulunkulu kusho ukwethembela kuye (10)

 • 10

  • UJehova, umsizi wabangakwazi ukuzisiza

   • Ababi baqhosha bathi: “Akekho uNkulunkulu” (4)

   • Abangenamsizi baphendukela kuJehova (14)

   • “UJehova uyiNkosi kuze kube phakade” (16)

 • 11

  • Ukuphephela kuJehova

   • “UJehova usethempelini lakhe elingcwele” (4)

   • UNkulunkulu uyamzonda umuntu othanda ubudlova (5)

 • 12

  • UJehova uyasukuma ukuze athathe isinyathelo

   • Amazwi kaJehova ahlanzekile (6)

 • 13

  • Ukulangazelela insindiso kaJehova

   • “O Jehova, uyongikhohlwa kuze kube nini?” (1, 2)

   • UJehova uvuza ngokucebile (6)

 • 14

  • Ukuchazwa kongenangqondo

   • “Akekho uJehova” (1)

   • “Akekho owenza okuhle” (3)

 • 15

  • Ngubani ongaba yisimenywa etendeni likaJehova?

   • Ukhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe (2)

   • Akanyundeli (3)

   • Ugcina isithembiso sakhe, ngisho noma simlimaza (4)

 • 16

  • UJehova, uMthombo wezinto ezinhle

   • “UJehova unginika konke enginakho” (5)

   • ‘Imicabango yami iyangiqondisa ebusuku’ (7)

   • ‘UJehova ungakwesokudla sami’ (8)

   • “Ngeke ungishiye eThuneni” (10)

 • 17

  • Umthandazo wokucela isivikelo

   • “Uyihlolile inhliziyo yami” (3)

   • “Ngaphansi kwamaphiko akho” (8)

 • 18

  • Ukudumisa uJehova ngenxa yensindiso

   • “UJehova wami uyidwala lami” (2)

   • UJehova, uqotho kulabo abaqotho (25)

   • Indlela kaNkulunkulu iphelele (30)

   • “Ukuthobeka kwakho kungenza ngibe mkhulu” (35)

 • 19

  • Indalo nomthetho kaNkulunkulu kunikeza ubufakazi

   • “Amazulu amemezela inkazimulo kaNkulunkulu” (1)

   • Umthetho kaNkulunkulu ophelele ubuyisa amandla (7)

   • ‘Izono engizenze ngingaboni’ (12)

 • 20

  • Ukusindiswa kwenkosi egcotshwe nguNkulunkulu

   • Abanye bathembele ezinqoleni nasemahhashini, “kodwa thina sibiza igama likaJehova” (7)

 • 21

  • Inkosi ethembela kuJehova iyabusiswa

   • Inkosi inikwa ukuphila isikhathi eside (4)

   • Izitha zikaNkulunkulu ziyonqotshwa (8-12)

 • 22

  • Ukusuka ekuphelelweni yithemba kuya ekudunyisweni

   • “Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?” (1)

   • “Zenza inkatho ngezingubo zami” (18)

   • Ukudumisa uNkulunkulu ebandleni (22, 25)

   • Umhlaba wonke uzodumisa uNkulunkulu (27)

 • 23

  • “UJehova unguMalusi wami”

   • “Ngeke ngiswele lutho” (1)

   • “Ungipha amandla” (3)

   • “Indebe yami igcwele phama” (5)

 • 24

  • INkosi ekhazimulayo ingena emasangweni

   • ‘Umhlaba ungokaJehova’ (1)

 • 25

  • Umthandazo wokucela isiqondiso nentethelelo

   • “Ngifundise imikhondo yakho” (4)

   •  

    “Ubungane obuseduze noJehova” (14)

   • ‘Xolela zonke izono zami’(18)

 • 26

  • Ukuhamba ngobuqotho

   • “Ngihlole Jehova” (2)

   • Ukugwema ukuzihlanganisa nababi (4, 5)

   • ‘Ngizozungeza i-⁠altare likaNkulunkulu’ (6)

 • 27

  • UJehova uyinqaba yami

   • Ukubuka ithempeli likaNkulunkulu ngenjabulo (4)

   • UJehova uyangikhathalela ngisho noma abazali bengenandaba nami (10)

   • “Themba uJehova” (14)

 • 28

  • Uyawuzwa umthandazo womhubi

   • “UJehova ungamandla ami nehawu lami” (7)

 • 29

  • Izwi likaJehova elinamandla

   • Khulekani nembethe izingubo ezingcwele (2)

   • “UNkulunkulu okhazimulayo uduma njengezulu” (3)

   • UJehova unika abantu bakhe amandla (11)

 • 30

  • Ukukhala kuphenduka injabulo

   • UNkulunkulu ukubonisa umusa ukuphila kwakho konke (5)

 • 31

  • Ukuphephela kuJehova

   • “Umoya wami ngiwubeka esandleni sakho” (5)

   • “Jehova Nkulunkulu weqiniso” (5)

   • Ubuhle bukaNkulunkulu obuchichimayo (19)

 • 32

  • Bayajabula labo abathethelelwe

   • “Ngasivuma isono sami kuwe” (5)

   • UNkulunkulu ukunika ukuqonda (8)

 • 33

  • Dumisani uMdali

   • “Mhlabeleleni ingoma entsha” (3)

   • Ngezwi likaJehova nangomoya wakhe konke kwadalwa (6)

   • Siyajabula isizwe sikaJehova (12)

   • Iso likaJehova eliqaphayo (18)

 • 34

  • UJehova ukhulula izinceku zakhe

   • “Masiliphakamise kanyekanye igama lakhe” (3)

   • Ingelosi kaJehova iyavikela (7)

   • “Nambithani nibone ukuthi uJehova muhle” (8)

   • ‘Akukho nelilodwa lamathambo akhe eliphuliwe’ (20)

 • 35

  • Umthandazo wokucela ukukhululwa ezitheni

   • Izitha zizoxoshwa (5)

   • Ukudumisa uNkulunkulu phakathi kwabantu abaningi (18)

   • Ukuzondwa ngaphandle kwesizathu (19)

 • 36

  • Uthando lukaNkulunkulu oluqotho oluyigugu

   • Omubi akamesabi uNkulunkulu (1)

   • UNkulunkulu ungumthombo wokuphila (9)

   • “Ngokukhanya kwakho siyakwazi ukubona ukukhanya” (9)

 • 37

  • Labo abathembela kuJehova bayophumelela

   • “Ungathukutheli ngenxa yabantu ababi” (1)

   • “Jabula kakhulu ngoJehova” (4)

   • “Vumela uJehova aqondise indlela yakho” (5)

   • “Abamnene bayodla ifa lomhlaba” (11)

   • Olungile ngeke aswele ukudla (25)

   • Abalungile bayophila phakade emhlabeni (29)

 • 38

  • Umthandazo womuntu ophendukayo ososizini

   • “Ngicindezelekile, ngidikibele” (6)

   • UJehova uyabezwa labo abalindela yena (15)

   • “Ngangikhathazekile ngenxa yesono sami” (18)

 • 39

  • Ukuphila kufushane

   • Umuntu uwumoya okhishwa ngamakhala (5, 11)

   • “Ungazishalazeleli izinyembezi zami” (12)

 • 40

  • Ukubonga uNkulunkulu ongenakuqhathaniswa

   • Imisebenzi kaNkulunkulu miningi kakhulu ukuba ngingayibala (5)

   • Imihlatshelo ayiyona into ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu (6)

   • “Kuyangijabulisa ukwenza intando yakho” (8)

 • 41

  • Umthandazo womuntu ogulayo esembhedeni

   • UNkulunkulu uyabasekela abagulayo (3)

   • Ngiphendukelwe umngane wami (9)

 • 42

  • Ukudumisa uNkulunkulu njengoMsindisi Omkhulu

   • Ukomela uNkulunkulu njengenyamazane yomele amanzi (1, 2)

   • “Kungani ngiphelelwa yithemba?” (5, 11)

   • “Ngizomlinda uNkulunkulu” (5, 11)

 • 43

  • UNkulunkulu njengoMahluleli uyasindisa

   • “Thumela ukukhanya kwakho neqiniso lakho” (3)

   • “Kungani ngiphelelwa yithemba?” (5)

   • “Ngizomlinda uNkulunkulu” (5)

 • 44

  • Umthandazo wokucela usizo

   • “Nguwe owasisindisa” (7)

   • ‘Njengemvu eyohlatshwa’ (22)

   • “Vuka usisize!” (26)

 • 45

  • Umshado wenkosi egcotshiwe

   • Ikhuluma amazwi amnandi (2)

   • “UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube phakade” (6)

   • Inkosi ilangazelela ubuhle bomlobokazi (11)

   • Amadodana ayoba yizikhulu emhlabeni wonke (16)

 • 46

  • ‘UNkulunkulu uyisiphephelo sethu’

   • Imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo (8)

   • UNkulunkulu uqeda izimpi emhlabeni wonke (9)

 • 47

  • UNkulunkulu uyiNkosi emhlabeni wonke

   • ‘UJehova uyamangalisa’ (2)

   • Hubelani uNkulunkulu izingoma zokudumisa (6, 7)

 • 48

  • IZiyoni, idolobha leNkosi Enkulu

   • Umhlaba wonke uyajabula (2)

   • Hlolani idolobha nemibhoshongo yalo (11-13)

 • 49

  • Kuwubuwula ukuthembela engcebweni

   • Akekho umuntu ongakhulula omunye (7, 8)

   • UNkulunkulu ukhulula eThuneni (15)

   • Ingcebo ngeke ikwazi ukusindisa ekufeni (16, 17)

 • 50

  • UNkulunkulu wahlulela phakathi koqotho nomubi

   • Isivumelwano sikaNkulunkulu ngomhlatshelo (5)

   • “UNkulunkulu unguMahluleli” (6)

   • Zonke izilwane zingezikaNkulunkulu (10, 11)

   • UNkulunkulu udalula ababi (16-21)

 • 51

  • Umthandazo womuntu ophendukile

   • Ngazalelwa esonweni (5)

   • “Ngihlanze esonweni sami” (7)

   • “Hlanza inhliziyo yami” (10)

   • Inhliziyo ephukile iyamjabulisa uNkulunkulu (17)

 • 52

  • Ukwethembela othandweni lukaNkulunkulu oluqotho

   • Abaziqhayisa ngezenzo ezimbi bayaxwayiswa (1-5)

   • Abangamesabi uNkulunkulu bathembela engcebweni (7)

 • 53

  • Kuchazwa iziphukuphuku

   • “Akekho uJehova” (1)

   • “Akekho owenza okuhle” (3)

 • 54

  • Umthandazo wokucela usizo lapho ephakathi kwezitha

   • “UNkulunkulu ungumsizi wami” (4)

 • 55

  • Umthandazo lapho ejikelwe ngumngane

   • Ngiklolodelwa umngane omkhulu (12-14)

   • “Phonsa umthwalo wakho kuJehova” (22)

 • 56

  • Umthandazo lapho eshushiswa

   • “Ngithembele kuNkulunkulu” (4)

   • ‘Izinyembezi zami zisesigujini sakho sesikhumba’ (8)

   • “Umuntu angangenzani?” (4, 11)

 • 57

  • Isicelo sokuboniswa umusa

   • Ukuphephela ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu (1)

   • Izitha ziwele ogibeni lwazo (6)

 • 58

  • Ukhona uNkulunkulu owahlulela umhlaba

   • Umthandazo wokucela ukuba kujeziswe ababi (6-8)

 • 59

  • UNkulunkulu uyihawu nesiphephelo

   • ‘Ungabi nasihe kwabangamambuka’ (5)

   • “Ngizohlabelela ngamandla akho” (16)

 • 60

  • UNkulunkulu unqoba izitha

   • Akusizi ukusindiswa abantu (11)

   • “UNkulunkulu uzosinika amandla” (12)

 • 61

  • UNkulunkulu ungumbhoshongo oqinile osivikela ezitheni

   • “Ngizoba yisimenywa etendeni lakho” (4)

 • 62

  • Insindiso yangempela ivela kuNkulunkulu

   • “Ngilinde uNkulunkulu buthule” (1, 5)

   • ‘Thululani izinhliziyo zenu phambi kukaNkulunkulu’ (8)

   • Abantu banjengomoya okhishwa ngamakhala (9)

   • Ningabeki ithemba lenu engcebweni (10)

 • 63

  • Ukulangazelela uNkulunkulu

   • “Uthando lwakho oluqotho lungcono kunokuphila” (3)

   • “Nganelisekile ngokudla okungcono” (5)

   • Ukuzindla ngoNkulunkulu phakathi nobusuku (6)

   • ‘Ngibambelele kuNkulunkulu’ (8)

 • 64

  • Ukuvikelwa ekuhlaselweni okufihlekile

   • “UNkulunkulu uyobacibishela” (7)

 • 65

  • UNkulunkulu uyawunakekela umhlaba

   • “Wena olalela imithandazo” (2)

   • “Uyajabula umuntu omkhethayo” (4)

   • Ubuhle bukaNkulunkulu obuchichimayo (11)

 • 66

  • Imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo

   • “Wozani nibone imisebenzi kaNkulunkulu” (5)

   • “Ngizogcwalisa izifungo zami engizifunge kuwe” (13)

   • UNkulunkulu uyawulalela umthandazo (18-20)

 • 67

  • Imikhawulo yomhlaba iyomesaba uNkulunkulu

   • Indlela kaNkulunkulu kufanele yaziwe (2)

   • ‘Zonke izizwe mazidumise uNkulunkulu’ (3, 5)

   • “UNkulunkulu uyosibusisa” (6, 7)

 • 68

  • ‘Izitha zikaNkulunkulu mazihlakazeke’

   • “Unguyise wentandane” (5)

   • “UNkulunkulu unika abangenabani ikhaya” (6)

   • Abesifazane bamemezela izindaba ezinhle ((11)

   • Izipho ezingabantu (18)

   • ‘UJehova usithwalela umthwalo nsuku zonke’ (19)

 • 69

  • Umthandazo wokucela ukukhululwa

   • “Uthando lwami ngendlu yakho lunjengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi” (9)

   • “Ngiphendule ngokushesha” (17)

   • “Bangiphuzisa uviniga” (21)

 • 70

  • Isicelo sokusizwa ngokushesha

   • “Ngisize ngokushesha” (5)

 • 71

  • Ithemba lasebekhulile

   • Ukwethembela kuNkulunkulu kusukela ebusheni (5)

   • “Lapho amandla ami ephela” (9)

   • ‘UNkulunkulu ungifundisile kusukela ebusheni’ (17)

 • 72

  • Ukubusa okunokuthula kwenkosi emiswe uNkulunkulu

   • “Olungile uyoqhakaza” (7)

   • Izikhonzi kusukela olwandle kuze kube solwandle (8)

   • Ukukhululwa ebudloveni (14)

   • Inala yokudla emhlabeni (16)

   • Igama likaNkulunkulu lihlala kuze kube phakade (17)

 • 73

  • Indoda eyesaba uNkulunkulu iphinde iba nombono ongokomoya

   • “Kusale kancane ukuba izinyawo zami ziphambuke” (2)

   • “Ngangikhathazeka usuku lonke” (14)

   • “Kwaze kwaba yilapho ngingena endlini engcwele kaNkulunkulu” (17)

   • Ababi babekwe endaweni eshelelayo (18)

   • Ukusondela kuNkulunkulu kuhle (28)

 • 74

  • Umthandazo wokuba uNkulunkulu akhumbule abantu bakhe

   • Kukhunjulwa izenzo zikaNkulunkulu zokusindisa (12-17)

   • “Khumbula ukukloloda kwesitha” (18)

 • 75

  • UNkulunkulu wahlulela ngokulunga

   • Ababi bazophuza indebe kaJehova (8)

 • 76

  • UNkulunkulu unqoba izitha zeZiyoni

   • UNkulunkulu usindisa abamnene (9)

   • Izitha eziqhoshayo ziyothotshiswa (12)

 • 77

  • Umthandazo ngesikhathi sokucindezeleka

   • Ukuzindla ngemisebenzi kaNkulunkulu (11, 12)

   • ‘Ubani omkhulu njengawe, Nkulunkulu?’ (13)

 • 78

  • Ukunakekela kukaNkulunkulu nokuntula ukholo kuka-Israyeli

   • Xoxela isizukulwane esizayo (2-8)

   • “Awazange abe nokholo kuNkulunkulu” (22)

   • “Ukudla kwasezulwini” (24)

   • “Bamzwisa ubuhlungu oNgcwele ka-Israyeli” (41)

   • Ukuphuma eGibhithe nokungena eZweni Lesithembiso (43-55)

   • “Babelokhu bemvivinya uNkulunkulu” (56)

 • 79

  • Umthandazo lapho izizwe zihlasela abantu bakaNkulunkulu

   • ‘Siyisihlamba’ (4)

   • ‘Sisize ngenxa yegama lakho’ (9)

   • “Phindisela komakhelwane bethu kasikhombisa” (12)

 • 80

  • Ukucela ukwamukelwa nguMalusi ka-Israyeli

   • “O Nkulunkulu, phinde usamukele” (3)

   • U-Israyeli unjengensimu kaNkulunkulu yamagilebhisi (8-15)

 • 81

  • Isikhuthazo sokuba balalele

   • Ningakhonzi onkulunkulu bezinye izizwe (9)

   • ‘Ukube nje beniyolalela’ (13)

 • 82

  • Isicelo sokuba kwahlulelwe ngokulunga

   • UNkulunkulu wahlulela phakathi “konkulunkulu” (1)

   • “Vikelani ophansi” (3)

   • “Ningonkulunkulu” (6)

 • 83

  • Umthandazo lapho bebhekene nezitha

   • “O Nkulunkulu ungathuli” (1)

   • Izitha zinjengekhakhasi elipheshulwa yisivunguvungu (13)

   • Igama likaNkulunkulu uJehova (18)

 • 84

  • Ukulangazelela itabernakele likaNkulunkulu elikhulu

   • UmLevi ufisa ukuba njengenyoni (3)

   • “Usuku emagcekeni akho” (10)

   • “UNkulunkulu uyilanga nehawu” (11)

 • 85

  • Umthandazo wokucela ukuvuselelwa

   • UNkulunkulu uzokhuluma ngokuthula kubantu abaqotho (8)

   • Uthando oluqotho nokwethembeka kuyohlangana (10)

 • 86

  • Akekho unkulunkulu onjengoJehova

   • UJehova ukulungele ukuthethelela (5)

   • Zonke izizwe ziyokhonza uJehova (9)

   • “Ngifundise indlela yakho” (11)

   • “Yenza inhliziyo yami ibe nobunye” (11)

 • 87

  • IZiyoni idolobha likaNkulunkulu weqiniso

   • Labo abazalelwe eZiyoni (4-6)

 • 88

  • Umthandazo wokucela ukusindiswa ekufeni

   • ‘Ukuphila kwami kulengela eThuneni’ (3)

   • ‘Njalo ekuseni ngithandaza kuwe’ (13)

 • 89

  • Ukuhlabelela ngothando lukaJehova oluqotho

   • Isivumelwano noDavide (3)

   • Inzalo kaDavide iyohlala phakade (4)

   • Ogcotshiwe kaNkulunkulu umbiza ngokuthi “Baba” (26)

   • Isivumelwano sikaDavide siqinisekisiwe (34-37)

   • Umuntu akanakulibalekela iThuna (48)

 • 90

  • UNkulunkulu waphakade nomuntu ophila isikhashana

   • Iminyaka eyinkulungwane injengolwayizolo (4)

   • Umuntu uphila iminyaka engu-70 kuya kwengu-80 (10)

   • “Sifundise ukubala izinsuku zethu” (12)

 • 91

  • Isivikelo endaweni kaNkulunkulu efihlekile

   • Ukukhululwa kumcuphi wezinyoni (3)

   • Isiphephelo ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu (4)

   • Ukuphepha nakuba kuwa izinkulungwane (7)

   • Izingelosi ziyalwa ukuba ziqaphe (11)

 • 92

  • UJehova uphakanyiswa phakade

   • Imisebenzi yakhe emikhulu nemicabango ejulile (5)

   • “Abalungile bayoqhakaza njengesihlahla” (12)

   • Asebegugile bayoqhubeka bechuma (14)

 • 93

  • Ubukhosi bukaJehova obukhulu

   • “UJehova useyiNkosi!” (1)

   • ‘Izikhumbuzo zakho zithembekile’ (5)

 • 94

  • Umthandazo wokucela uNkulunkulu ukuba aphindisele

   • “Kuyoze kube nini abantu ababi belokhu bethokoza?” (3)

   • Ukuqondiswa uJah kuletha injabulo (12)

   • UNkulunkulu ngeke abashiye abantu bakhe (14)

   • “Sidala izinkinga egameni lomthetho” (20)

 • 95

  • Ukukhulekela kweqiniso okuhambisana nokulalela

   • “Uma nilalela izwi lakhe namuhla” (7)

   • “Ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu” (8)

   • “Ngeke singene ekuphumuleni kwami” (11)

 • 96

  • “Hubelani uJehova ingoma entsha”

   • UJehova ufanelwe ukudunyiswa (4)

   • Onkulunkulu bezizwe abasizi ngalutho (5)

   • Khothamani nembethe izingubo ezingcwele (9)

 • 97

  • UJehova uyaphakanyiswa ngaphezu kwabanye onkulunkulu

   • “UJehova useyiNkosi!” (1)

   • Thandani uJehova, nizonde okubi (10)

   • Ukukhanya kwabalungile (11)

 • 98

  • UJehova, uMsindisi noMahluleli olungile

   • Insindiso kaJehova yenziwa yaziwe (2, 3)

 • 99

  • UJehova, iNkosi engcwele

   • Uhlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu kwamakherubi (1)

   • UNkulunkulu othethelelayo nojezisayo (8)

 • 100

  • Ukubonga uMdali

   • “Khonzani uJehova ngokuthokoza” (2)

   • ‘NguNkulunkulu owasenza’ (3)

 • 101

  • Umbusi wenza ngobuqotho

   • ‘Ngeke ngimbekezelele ozikhukhumezayo’ (5)

   • “Ngiyobabheka ngomusa abathembekile” (6)

 • 102

  • Umthandazo wocindezelekile ososizini

   • “Nginjengenyoni engayodwa” (7)

   • “Izinsuku zami zinjengethunzi elishabalalayo” (11)

   • “UJehova uyolakha kabusha iZiyoni” (16)

   • UJehova uhlala kuze kube phakade (26, 27)

 • 103

  • “Ngizomdumisa uJehova”

   • UNkulunkulu uzibeka kude izono zethu (12)

   • UNkulunkulu ungubaba onomusa (13)

   • UNkulunkulu uyakhumbula ukuthi siluthuli (14)

   • Isihlalo sobukhosi sikaJehova nobubusi bakhe (19)

   • Izingelosi zifeza izwi likaNkulunkulu (20)

 • 104

  • Ukudumisa uNkulunkulu ngenxa yendalo emangalisayo

   • Umhlaba uyohlala kuze kube phakade (5)

   • Iwayini nesinkwa somuntu (15)

   • “Yeka ukuthi miningi kangakanani imisebenzi yakho!” (24)

   • “Uma ususa umoya wazo, ziyafa” (29)

 • 105

  • Izenzo zikaJehova zokwethembeka kubantu bakhe

   • UNkulunkulu ukhumbula isivumelwano sakhe (8-10)

   • “Ningabathinti abagcotshiwe bami” (15)

   • UJosefa oyisigqila usetshenziswa nguNkulunkulu (17-22)

   • Izimangaliso zikaNkulunkulu eGibhithe (23-36)

   • Ukuphuma kwama-Israyeli eGibhithe (37-39)

   • UNkulunkulu ukhumbula isithembiso asenza ku-Abrahama (42)

 • 106

  • U-Israyeli akabongi

   • Bazikhohlwa ngokushesha izenzo zikaNkulunkulu (13)

   • Umfanekiso wenkunzi esikhundleni senkazimulo kaNkulunkulu (19, 20)

   • Babengenalo ukholo esithembisweni sikaNkulunkulu (24)

   • Bahlanganyela ekukhonzeni uBhali (28)

   • Izingane zihlatshelwa amademoni (37)

 • 107

  • Bongani uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yakhe emangalisayo

   • Wabaholela endleleni efanele (7)

   • Wanelisa owomile wasuthisa nolambile (9)

   • Wabakhipha ebumnyameni (14)

   • Wathumela izwi lakhe ukuze abaphulukise (20)

   • Uvikela abampofu ekucindezelweni (41)

 • 108

  • Umthandazo wokucela ukuba izitha zinqotshwe

   • Insindiso evela kubantu ayisizi ngalutho (12)

   • “UNkulunkulu uzosinika amandla” (13)

 • 109

  • Umthandazo womuntu ocindezelekile

   • ‘Isikhundla saso masithathwe ngomunye’ (8)

   • UNkulunkulu umi ohlangothini lompofu (31)

 • 110

  • Inkosi nompristi onjengoMelkhizedeki

   • ‘Busa phakathi kwezitha zakho’ (2)

   • Intsha ekhonza ngokuzithandela injengamaconsi amazolo (3)

 • 111

  • Dumisani uJehova ngenxa yemisebenzi yakhe emikhulu

   • Igama likaNkulunkulu lingcwele, liyamangalisa (9)

   • Ukwesaba uJehova kuwukuhlakanipha (10)

 • 112

  • Umuntu olungile wesaba uJehova

   • Obolekisa ngomusa uyochuma (5)

   • “Olungile uyokhunjulwa kuze kube phakade” (6)

   • Ophanayo unika abampofu (9)

 • 113

  • UNkulunkulu ophezulu uphakamisa ophansi

   • Igama likaJehova liyodunyiswa phakade (2)

   • UNkulunkulu uyagoba (6)

 • 114

  • Ukukhululwa kuka-Israyeli eGibhithe

   • Ulwandle lwabaleka (5)

   • Izintaba zatshakadula njengezinqama (6)

   • Idwala eliqinile liba yiziphethu (8)

 • 115

  • NguNkulunkulu kuphela okumelwe akhazinyuliswe

   • Izithixo ezingaphili (4-8)

   • Umhlaba unikwe abantu (16)

   • “Abafile abamdumisi uJah” (17)

 • 116

  • Ingoma yokubonga

   • “Ngizombuyisela ngani uJehova?” (12)

   • “Ngizothatha indebe yensindiso” (13)

   • “Ngizogcwalisa izifungo zami engizenze kuJehova” (14, 18)

   • Kuwukulahlekelwa okukhulu ukufa kwabaqotho (15)

 • 117

  • Zonke izizwe ziyalwa ukuba zidumise uJehova

   • Uthando lukaNkulunkulu oluqotho lukhulu (2)

 • 118

  • Ukubonga ngokunqoba kukaJehova

   • ‘Ngambiza uJah, wangiphendula’ (5)

   • “UJehova ungakimi” (6, 7)

   • Itshe elenqatshwa lizoba yitshe legumbi eliyinhloko (22)

   • “Lowo oza ngegama likaJehova” (26)

 • 119

  • Ukwazisa izwi likaNkulunkulu eliyigugu

   • ‘Intsha ingayigcina kanjani indlela yayo ihlanzekile?’ (9)

   • “Ngiyazithanda izikhumbuzo zakho” (24)

   • “Ngithembele ezwini lakho” (74, 81, 114)

   • “Yeka indlela engiwuthanda ngayo umthetho wakho!” (97)

   • “Nginokuqonda kunabo bonke abangifundisayo” (99)

   • “Izwi lakho liyisibani esiqondisa izinyathelo zami” (105)

   • “Izwi lakho lilonke liyiqiniso” (160)

   • Ukuthula okuchichimayo kulabo abathanda umthetho kaNkulunkulu (165)

 • 120

  • Ukulangazelela kwesifiki ukuthula

   • ‘Ngikhulule olimini olukhohlisayo’ (2)

   • “Ngithanda ukuthula” (7)

 • 121

  • UJehova uqapha abantu bakhe

   • “Usizo lwami luvela kuJehova” (2)

   • UJehova akalokothi alale (3, 4)

 • 122

  • Umthandazo wokuba kube nokuthula eJerusalema

   • Injabulo yokuya endlini kaJehova (1)

   • Idolobha elinezakhiwo ezisondelene (3)

 • 123

  • Ukufuna umusa kaJehova

   • ‘Njengezinceku, sibheka kuJehova’ (2)

   • “Sesanele ukwedelelwa” (3)

 • 124

  • “Ukube uJehova ubengenathi”

   • Ukuphunyuka esicuphweni esiphukile (7)

   • “Usizo lwethu lusegameni likaJehova” (8)

 • 125

  • UJehova uvikela abantu bakhe

   • “Njengoba izintaba zizungeze iJerusalema” (2)

   • “Kwangathi kungaba nokuthula kwa-Israyeli” (5)

 • 126

  • Ukubuyiselwa okujabulisayo kweZiyoni

   • “UJehova usenzele izinto ezinkulu” (3)

   • Ukukhala kuphenduka intokozo (5, 6)

 • 127

  • Ngaphandle kukaNkulunkulu, yonke into iyize

   • “Ngaphandle kokuba uJehova eyakha indlu” (1)

   • Abantwana bayifa elivela kuNkulunkulu (3)

 • 128

  • Injabulo ngokwesaba uJehova

   • Inkosikazi injengensimu yamagilebhisi ethelayo (3)

   • “UJehova uyokubusisa eseZiyoni” (5)

 • 129

  • Bayahlaselwa kodwa abanqotshwa

   • Abazonda iZiyoni bayohlazeka (5)

 • 130

  • “Ngiyakubiza lapho ngiphelelwe yithemba”

   • “Ukube ububheka amaphutha” (3)

   • UJehova uthethelela ngeqiniso (4)

   • “Ngimlinde ngokulangazela uJehova” (6)

 • 131

  • Ukwaneliseka njengengane eyekiswe ibele

   • Ukungazifuneli izinto ezinkulu kakhulu (1)

 • 132

  • Ukukhethwa kukaDavide neZiyoni

   • “Ungamlahli ogcotshiwe wakho” (10)

   • Abapristi baseZiyoni bembathiswe insindiso (16)

 • 133

  • Ukuhlala ndawonye ngobunye

   • Njengamafutha ekhanda lika-Aroni (2)

   • Njengamazolo aseHermoni (3)

 • 134

  • Ukudumisa uNkulunkulu ebusuku

   • “Phakamisani izandla zenu ngobungcwele” (2)

 • 135

  • Dumisani uJah ngenxa yobukhulu bakhe

   • Izibonakaliso nezimangaliso ngokumelene neGibhithe (8, 9)

   • “Igama lakho lihlala kuze kube phakade” (13)

   • Izithixo ezingaphili (15-18)

 • 136

  • Uthando lukaJehova oluqotho luhlala kuze kube phakade

   • Amazulu nomhlaba kwenziwe ngobuchule (5, 6)

   • UFaro wafela oLwandle Olubomvu (15)

   • UNkulunkulu ukhumbula ocindezelekile (23)

   • Ukudla kwayo yonke into ephilayo (25)

 • 137

  • Ngasemifuleni yaseBhabhiloni

   • Azikho izingoma zaseZiyoni ezaculwa (3, 4)

   • IBhabhiloni lizocekelwa phansi (8)

 • 138

  • Nakuba ephakeme, uNkulunkulu uyakhathalela

   • ‘Waphendula umthandazo wami’ (3)

   • ‘Ngisho noma ngisengozini, uyangikhulula’ (7)

 • 139

  • UNkulunkulu uzazi kahle izinceku zakhe

   • Akukho ukubalekela umoya kaNkulunkulu (7)

   • “Ngenziwe ngendlela emangalisayo” (14)

   • ‘Wangibona ngisewumbungu’ (16)

   • ‘Ngihole ngendlela yaphakade’ (24)

 • 140

  • UJehova unguMsindisi onamandla

   • Abantu ababi banjengezinyoka (3)

   • Abantu abanobudlova bazobulawa (11)

 • 141

  • Umthandazo wokucela ukuvikelwa

   • “Kwangathi umthandazo wami ungaba njengempepho” (2)

   • Ukusola kolungile kunjengamafutha (5)

   • Ababi bawela emanetheni abo (10)

 • 142

  • Umthandazo wokucela ukukhululwa kubashushisi

   • “Akukho lapho ngingabalekela khona” (4)

   • “Uwukuphela komuntu enginaye” (5)

 • 143

  • Ukomela uNkulunkulu njengezwe elomile

   • ‘Ngizindla ngemisebenzi yakho’ (5)

   • “Ngifundise ukwenza intando yakho” (10)

   • ‘Kwangathi umoya wakhe omuhle ungangihola’ (10)

 • 144

  • Umthandazo wokucela ukunqoba

   • “Uyini umuntu?” (3)

   • ‘Kwangathi izitha zingahlakazeka’ (6)

   • Bayajabula abantu bakaJehova (15)

 • 145

  • Dumisani uNkulunkulu, iNkosi enkulu

   • ‘Ngizomemezela ngobukhulu bukaNkulunkulu’ (6)

   • “UJehova muhle kubo bonke” (9)

   • “Abantu bakho abaqotho bayokudumisa” (10)

   • Ubukhosi bukaNkulunkulu baphakade (13)

   • Isandla sikaNkulunkulu sanelisa yonke into (16)

 • 146

  • Thembela kuNkulunkulu hhayi kubantu

   • Uma umuntu esefile, imicabango yakhe iyashabalala (4)

   • UNkulunkulu uvusa abakhotheme (8)

 • 147

  • Ukudumisa uNkulunkulu ngenxa yothando nemisebenzi yamandla

   • Upholisa izinhliziyo ezaphukile (3)

   • Ubiza zonke izinkanyezi ngamagama (4)

   • Uletha iqhwa njengoboya (16)

 • 148

  • Yonke indalo mayidumise uJehova

   • “Mdumiseni, nonke nina zingelosi zakhe” (2)

   • ‘Mdumiseni, nina langa, nyanga nezinkanyezi’ (3)

   • Intsha nabadala mabadumise uNkulunkulu (12, 13)

 • 149

  • Ingoma yokudumisa ngenxa yokunqoba kukaNkulunkulu

   • UNkulunkulu uyajabula ngabantu bakhe (4)

   • Ilungelo lingelabantu bakaNkulunkulu abaqotho (9)

 • 150

  • Konke okuphilayo makudumise uJah

   • Haleluya! (1, 6)