AmaHubo 44:1-26

  • Umthandazo wokucela usizo

    • “Nguwe owasisindisa” (7)

    • ‘Njengemvu eyohlatshwa’ (22)

    • “Vuka usisize!” (26)

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora. + Imaskili.* 44  O Nkulunkulu, sizwile ngezindlebe zethu,Okhokho bethu basitshelile, +Ngezinto owazenza ezinsukwini zabo,Ezinsukwini zasendulo.   Waxosha izizwe ngesandla sakho, +Wabeka okhokho bethu endaweni yazo. + Wanqoba izizwe wazixosha. +   Abazange balithathe ngenkemba yabo izwe, +Abazange banqobe ngamandla abo. + Kunalokho, banqoba ngesandla sakho sokudla nangamandla akho + nangomusa wakho,Ngoba wawubathanda. +   O Nkulunkulu, wena uyiNkosi yami; +Yenza* ukuba uJakobe anqobe ngokuphelele.*   Ngamandla akho sizozixosha izitha zethu; +Ngegama lakho sizobanyathela abasivukelayo. +   Ngoba angithembele emnsalweni wami,Inkemba yami ayikwazi ukungisindisa. +   Nguwe owasisindisa ezitheni zethu, +Wabahlaza labo abasizondayo.   Sizomdumisa uNkulunkulu usuku lonke,Sizolibonga igama lakho kuze kube phakade. (Sela)   Kodwa manje usilahlile wasilulaza,Awuhambi namabutho ethu. 10  Ulokhu usenza ukuba sizibalekele izitha zethu; +Labo abasizondayo bazithathela yonke into abayifunayo. 11  Usinikela njengezimvu ukuba basishwabadele;Usihlakazele ezizweni. + 12  Uthengisa abantu bakho ngenani eliphansi; +Awutholi nzuzo ngokubathengisa.* 13  Usenza sibe yisihlamba komakhelwane bethu,Into yokwenziwa inhlekisa neyokwethukwa yilabo abasizungezile. 14  Usenza sibe yinto yokwedelelwa yizizwe, *+Into yokunikinelwa ikhanda. 15  Ngizizwa ngihlazekile usuku lonke,Ngimbozwe amahloni, 16  Ngenxa yokukloloda nenhlamba yazo,Ngenxa yesitha sethu esiziphindiselelayo. 17  Konke lokhu kusehlele, kodwa asizange sikukhohlwe,Asisephulanga isivumelwano sakho. + 18  Inhliziyo yethu ayiyekanga ukuba qotho;Izinyathelo zethu aziphambuki endleleni yakho. 19  Kodwa usiphahlazele endaweni yezimpungushe;Usimboze ngethunzi elimnyama. 20  Uma silikhohliwe igama likaNkulunkulu wethuNoma uma selule izandla zethu sathandaza komunye unkulunkulu, 21  Ngeke yini uNkulunkulu akuthole lokhu? Uyazazi izimfihlo zenhliziyo. + 22  Sibulawa usuku lonke ngenxa yakho;Siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa. + 23  O Jehova, vuka. Kungani ulokhu ulele? + Phaphama! Ungalokhu usilahla kuze kube phakade. + 24  Ubufihlelani ubuso bakho? Kungani ukhohlwa ukuhlupheka nokucindezelwa kwethu? 25  Ngoba sehliselwe* othulini;Imizimba yethu icindezelwe emhlabathini. + 26  Vuka usisize! + Sikhulule* ngenxa yothando lwakho oluqotho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Yala.”
Noma, “athole insindiso enkulu.”
Noma, “ngentengo yabo.”
NgesiHebheru, “yisaga phakathi kwezizwe.”
Noma, “umphefumulo wethu wehliselwe.”
NgesiHebheru, “Sisindise.”