AmaHubo 106:1-48

 • U-Israyeli akabongi

  • Bazikhohlwa ngokushesha izenzo zikaNkulunkulu (13)

  • Umfanekiso wenkunzi esikhundleni senkazimulo kaNkulunkulu (19, 20)

  • Babengenalo ukholo esithembisweni sikaNkulunkulu (24)

  • Bahlanganyela ekukhonzeni uBhali (28)

  • Izingane zihlatshelwa amademoni (37)

106  Dumisani uJah!* Bongani uJehova, ngoba muhle; +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. +   Ubani ongayimemezela ngokugcwele imisebenzi yamandla kaJehovaNoma ongazimemezela zonke izenzo zakhe ezifanelwe udumo? +   Bayajabula labo abenza ngobulungisa,Abenza okulungile + ngaso sonke isikhathi.   Ngikhumbule Jehova, lapho ubonisa abantu bakho umusa. + Nginakekele ungisindise,   Ukuze ngibone ubuhle obubonisa abakhethiwe bakho, +Ukuze ngijabule kanye nesizwe sakho,Ukuze ngikudumise ngokuziqhenya* kanye nefa lakho.   Sone ngokufana nse nokhokho bethu; +Senze okungalungile; senze ngokukhohlakala. +   Okhokho bethu eGibhithe abazange bayazise* imisebenzi yakho emangalisayo. Abazange balukhumbule uthando lwakho oluqotho oluchichimayo,Kodwa badlubulunda olwandle, ngasoLwandle Olubomvu. +   Wabasindisa ngenxa yegama lakhe, +Ukuze enze amandla akhe aziwe. +   Walukhuza uLwandle Olubomvu, loma;Wabahola banqamula ekujuleni kwalo njengokungathi bahamba ogwadule; *+ 10  Wabasindisa esandleni sesitha sabo +Wabakhulula esandleni sesitha. + 11  Amanzi amboza izitha zabo;Akekho noyedwa kuzo owasinda. + 12  Khona-ke baba nokholo esithembisweni sakhe; +Baqala ukuhlabelela ingoma yokudumisa. + 13  Kodwa ngokushesha bakukhohlwa ayekwenzile; +Abazange basilindele isiqondiso sakhe. 14  Bavumela ukulawulwa yisifiso sabo sobugovu ehlane; +Bamvivinya uNkulunkulu ogwadule. + 15  Wabanika ababekucela,Kodwa ngemva kwalokho wabashaya ngesifo esabenza bazaca futhi bafa. + 16  Baba nomona ngoMose ekamuNango-Aroni, + ongcwele kaJehova. + 17  Umhlaba wabe usuvuleka wagwinya uDathaniWabagqiba labo ababezihlanganise no-Abhiramu. + 18  Umlilo walivuthela iqembu labo;Ilangabi labashisa ababi. + 19  Benza ithole eHorebeBakhothamela isithombe sensimbi; *+ 20  Bakhetha umfanekiso wenkunzi edla utshani +Esikhundleni senkazimulo yami. 21  Bamkhohlwa uNkulunkulu + uMsindisi wabo,Owenza izinto ezinkulu eGibhithe, + 22  Imisebenzi emangalisayo ezweni likaHamu, +Izenzo ezimangalisayo oLwandle Olubomvu. + 23  Wayesezothi mababhuqwe,Kodwa uMose okhethiwe wakhe wamncenga*Ukuze anqande intukuthelo yakhe ebhubhisayo. + 24  Balidelela izwe elifiselekayo; +Babengenalo ukholo esithembisweni sakhe. + 25  Babelokhu bekhononda ematendeni abo; +Abazange balilalele izwi likaJehova. + 26  Ngakho waphakamisa isandla sakhe efunga ngokuphathelene naboUkuthi wayezobenza bafele ehlane; + 27  Wayezokwenza inzalo yabo ife phakathi kwezizwe,Ayihlakazele kwamanye amazwe. + 28  Bahlanganyela ekukhonzeni uBhali* wasePheyori, +Badla nemihlatshelo eyayinikelelwe abafile.* 29  Bamcasula ngezenzo zabo, +Ngakho kwaqubuka isishayo phakathi kwabo. + 30  Kodwa lapho uFinehasi esukuma engenela,Isishayo sanqamuka. + 31  Wabhekwa njengolungile*Kuzo zonke izizukulwane kuze kube phakade. + 32  Bamcasula emanzini aseMeriba,*Ngakho kwamhambela kabi uMose ngenxa yabo. + 33  Bamenza waba munyu emoyeni,Waphahluka ngezindebe zakhe. + 34  Abazange bazibhuqe izizwe, +Njengoba uJehova ayebayalile. + 35  Kodwa bazihlanganisa nezizwe +Benza ngokwezindlela zazo. *+ 36  Bakhonza izithixo zazo, +Zona zaba ugibe kubo. + 37  Amadodana namadodakazi aboBabewahlabela amademoni. + 38  Baqhubeka bechitha igazi elingenacala, +Igazi lamadodana abo namadodakazi aboAbabewahlabela izithixo zaseKhanani; +Izwe langcoliswa ukuchithwa kwegazi. 39  Bangcola ngenxa yemisebenzi yabo;Bafeba ngokomoya ngezenzo zabo. + 40  Ngakho intukuthelo kaJehova yabavuthela abantu bakhe,Walenyanya ifa lakhe. 41  Wabanikela ezizweni ngokuphindaphindiwe, +Ukuze labo ababebazonda babuse phezu kwabo. + 42  Izitha zabo zabacindezela,Baba ngaphansi kwegunya lazo.* 43  Kaningi wayebakhulula, +Kodwa bona babedlubulunda bangalaleli, +Babehlazeka ngenxa yesiphambeko sabo. + 44  Kodwa wayekubona ukucindezeleka kwabo +Ekuzwa ukukhalela kwabo usizo. + 45  Wayesikhumbula isivumelwano sakhe ngenxa yabo,Wayebazwela* ngenxa yobukhulu bothando* lwakhe oluqotho. + 46  Wayenza ukuba babahawukeleBonke labo ababebathumbile. + 47  O Jehova Nkulunkulu wethu, sisindise, +Usiqoqe ezizweni +Ukuze sibonge igama lakho elingcweleSikudumise ngenjabulo. *+ 48  Kwangathi uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli angadunyiswaKusukela phakade kuze kube phakade. *+ Bonke abantu mabathi, “Amen!”* Dumisani uJah!*

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Ukuze ngiziqhayise.”
Noma, “bayiqonde.”
Noma, “ehlane.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
NgesiHebheru, “wama esikhaleni phambi kwakhe.”
Okuwukuthi, imihlatshelo eyayinikelelwa abantu abafile noma onkulunkulu abangaphili.
Noma, “Bazihlanganisa noBhali.”
Noma, “Kwabalelwa kuye njengokulunga.”
Incazelo: “Ukuxabana.”
Noma, “Bafunda izindlela zazo.”
NgesiHebheru, “kwesandla sazo.”
Noma, “Wayebadabukela.”
Noma, “yokuchichima kothando.”
Noma, “ngokwethaba.”
Noma, “Kulo lonke iphakade.”
Noma, “Makube njalo!”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.