Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

A6-A

Ishadi: Abaprofethi Namakhosi AkwaJuda Nawakwa-Israyeli (INgxenye 1)

Amakhosi Ombuso WakwaJuda WaseNingizimu Wezizwe Ezimbili

997 B.C.E.

URehobowamu: Iminyaka engu-17

980

U-Abhiya (u-Abhiyamu): Iminyaka engu-3

978

U-Asa: Iminyaka engu-41

937

UJehoshafati: Iminyaka engu-25

913

UJehoramu: Iminyaka engu-8

c. 906

U-Ahaziya: Unyaka owodwa

c. 905

INdlovukazi u-Athaliya: Iminyaka engu-6

898

UJehowashi: Iminyaka engu-40

858

U-Amaziya: Iminyaka engu-29

829

U-Uziya (u-Azariya): Iminyaka engu-52

Amakhosi Ombuso Wakwa-Israyeli WaseNyakatho Wezizwe Eziyishumi

997 B.C.E.

UJerobowamu: Iminyaka engu-22

c. 976

UNadabi: Iminyaka emibili

c. 975

UBhahasha: Iminyaka engu-24

c. 952

U-Elahi: Iminyaka emibili

UZimri: Izinsuku eziyisikhombisa (c. 951)

U-Omri noThibini: Iminyaka emine

c. 947

U-Omri (eyedwa): Iminyaka engu-8

c. 940

U-Ahabi: Iminyaka engu-22

c. 920

U-Ahaziya: Iminyaka emibili

c. 917

UJehoramu: Iminyaka engu-12

c. 905

UJehu: Iminyaka engu-28

876

UJehowahazi: Iminyaka engu-14

c. 862

UJehowahazi noJehowashi: Iminyaka engu-3

c. 859

UJehowashi (eyedwa): Iminyaka engu-16

c. 844

UJerobowamu II: Iminyaka engu-41

  • Uhlu Lwabaprofethi

  • UJoweli

  • U-Eliya

  • U-Elisha

  • UJona

  • U-Amose