مزمور ۱۳۶‏:‏۱‏-‏۲۶

  • محبت پایدار یَهُوَه جاودانی است

    • ‏«او با مهارت تمام آسمان‌ها را ساخت» ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

    • ‏«او فرعون و لشکرش را در دریای سرخ غرق کرد» ‏(‏۱۵‏)‏

    • ‏«او موقعی که سرافکنده و دلسرد بودیم ما را به یاد آورد» ‏(‏۲۳‏)‏

    • ‏«او به همهٔ موجودات زنده روزی می‌دهد» ‏(‏۲۵‏)‏

۱۳۶  یَهُوَه را شکر و سپاس گویید،‏ چون او نیکوست،‏و محبت پایدارش* جاودانی است.‏ ۲  خدای خدایان را شکر و سپاس گویید،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۳  سَرور سَروران را شکر و سپاس گویید،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۴  فقط اوست که معجزات بزرگ انجام می‌دهد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۵  او با مهارت تمام* آسمان‌ها را ساخت،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۶  او خشکی را روی آب‌ها پهن کرد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۷  او نورافشان‌های بزرگ را ساخت،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۸  او خورشید را برای حکمرانی بر روز آفرید،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۹  او ماه و ستارگان را برای حکمرانی بر شب آفرید،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۰  او نخست‌زادگان مصریان را از بین برد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۱  او قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۲  او آن‌ها را با دست پرقدرت و بازوی نیرومندش نجات داد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۳  او دریای سرخ را شکافت،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۴  او قوم اسرائیل را از میان دریا عبور داد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۵  او فرعون و لشکرش را در دریای سرخ غرق کرد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۶  او قومش را در بیابان هدایت کرد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۷  او پادشاهان بزرگ را از بین برد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۸  او پادشاهان پرقدرت را کُشت،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۱۹  او سیحون،‏ پادشاه اَموریان را از میان برداشت،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۰  او عوج،‏ پادشاه باشان را نابود کرد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۱  او سرزمین‌هایشان را به عنوان میراث به قومش داد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۲  او آن سرزمین‌ها را به عنوان میراث به خادمش اسرائیل داد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۳  او ما را موقعی که سرافکنده و دلسرد بودیم به یاد آورد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۴  او بارها ما را از دست دشمنانمان نجات داد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۵  او به همهٔ موجودات زنده روزی می‌دهد،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏ ۲۶  خدای آسمان‌ها را شکر و سپاس گویید،‏چون محبت پایدارش جاودانی است.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «با حکمت تمام.‏»‏