فعالیت شاهدان یَهُوَه

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

موفقیت کار موعظه در لاپ‌لَند

از کار موعظه به مردم بومی لاپ‌لَند چه نتایج خوبی به دست آمده است؟‏

موفقیت کار موعظه در لاپ‌لَند

از کار موعظه به مردم بومی لاپ‌لَند چه نتایج خوبی به دست آمده است؟‏

انتشارات شاهدان یَهُوَه

عشق و احترام به حقیقت

وقتی مطلبی را از یکی از نشریات شاهدان یَهُوَه می‌خوانید یا ویدیویی را تماشا می‌کنید،‏ می‌توانید مطمئن باشید که در مورد آن خوب تحقیق شده و درست و دقیق است.‏

عشق و احترام به حقیقت

وقتی مطلبی را از یکی از نشریات شاهدان یَهُوَه می‌خوانید یا ویدیویی را تماشا می‌کنید،‏ می‌توانید مطمئن باشید که در مورد آن خوب تحقیق شده و درست و دقیق است.‏

مناسبت‌های ویژه

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

خدمات اجتماعی

شاهدان یَهُوَه والدین و فرزندان را آموزش می‌دهند تا در برابر آزار جنسی محفوظ بمانند

شاهدان یَهُوَه برای ده‌ها سال مطالبی چاپ و توزیع کرده‌اند که به خانواده‌ها کمک می‌کند روابط سالم و خوبی داشته باشند.‏

شاهدان یَهُوَه والدین و فرزندان را آموزش می‌دهند تا در برابر آزار جنسی محفوظ بمانند

شاهدان یَهُوَه برای ده‌ها سال مطالبی چاپ و توزیع کرده‌اند که به خانواده‌ها کمک می‌کند روابط سالم و خوبی داشته باشند.‏

زندگی در بیت‌ئیل

پیروزی در برابر آتش

واقعه‌ای هولناک اهمیت آموزش اطفای حریق را نشان داد.‏

پیروزی در برابر آتش

واقعه‌ای هولناک اهمیت آموزش اطفای حریق را نشان داد.‏