مزمور ۷۷‏:‏۱‏-‏۲۰

  • دعا هنگام سختی

    • تعمّق بر کارهای خدا ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

    • ‏«هیچ خدایی به بزرگی و عظمت تو وجود ندارد!‏» ‏(‏۱۳‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «یِدوتون.‏»‏* ترانه‌ای از آساف.‏ ۷۷  با صدای بلند از خدا کمک می‌خواهم؛‏به درگاه او فریاد می‌زنم تا صدایم را بشنود.‏ ۲  در وقت اضطراب و پریشانی،‏ به دنبال یَهُوَه هستم،‏ و تمام شب،‏ دست دعا به سوی او دراز می‌کنم.‏ با این حال،‏ هیچ چیز به من تسلّی نمی‌دهد.‏ ۳  با آه و ناله خدا را یاد می‌کنم؛‏آنقدر پریشان و درمانده شده‌ام که هیچ قوّتی در من نمانده است.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  تو ای خدا،‏ چشمانم را باز نگه می‌داری؛‏از شدّت پریشانی نمی‌توانم حرف بزنم.‏ ۵  به روزهای گذشته فکر می‌کنم،‏به سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ام.‏ ۶  در طول شب سرودم را به یاد می‌آورم؛‏در دلم تعمّق می‌کنم،‏و به دنبال جواب این سؤالات می‌گردم:‏ ۷  آیا یَهُوَه ما را برای همیشه ترک می‌کند؟‏ آیا او دوباره لطفش را به ما نشان می‌دهد؟‏ ۸  آیا محبت پایدارش* را برای همیشه از ما دریغ می‌کند؟‏ آیا نسل‌های آینده روزی تحقق وعده‌اش را می‌بینند؟‏ ۹  آیا خدا مهربانی و دلسوزی‌اش را فراموش کرده است؟‏آیا خشمش باعث شده که رحمتش را از ما دریغ کند؟‏ (‏سِلاه‏)‏ ۱۰  مرتب به خودم می‌گویم:‏ «دلیل پریشانی و ناراحتی من این است که خدای متعال رفتارش را با ما عوض کرده است.‏»‏* ۱۱  من کارهای تو را ای یاه* به یاد می‌آورم؛‏کارهای شگفت‌انگیز تو را که در زمان‌های قدیم انجام دادی.‏ ۱۲  من بر تمام کارهای تو تعمّق می‌کنم،‏و به آن‌ها عمیقاً فکر می‌کنم.‏ ۱۳  خدایا،‏ راه‌های تو پاک و مقدّس است.‏ هیچ خدایی به بزرگی و عظمت تو وجود ندارد!‏ ۱۴  تو خدای حقیقی هستی و کارهای شگفت‌انگیز می‌کنی.‏ تو قدرتت را به همهٔ قوم‌ها نشان داده‌ای.‏ ۱۵  با قدرت خودت قومت را نجات داده‌ای،‏*یعنی فرزندان یعقوب و یوسِف را.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۱۶  ای خدا،‏ آب‌ها تو را دیدند؛‏آب‌ها تو را دیدند و ناآرام شدند،‏ و آب‌های عمیق دریا به لرزه درآمدند.‏ ۱۷  باران از ابرها بارید.‏ رعد در آسمانِ پر ابر پدید آمد،‏و تیرهای صاعقه به این طرف و آن طرف آسمان پرتاب شدند.‏ ۱۸  صدای رعد تو مثل صدای چرخ ارابه‌های جنگی بود؛‏صاعقه‌ها سراسر زمین* را روشن کرد؛‏زمین تکان خورد و به لرزه درآمد.‏ ۱۹  از میان دریا راهی باز کردی،‏و از میان عمق دریا گذشتی؛‏اما اثری از جای پای تو دیده نشد.‏ ۲۰  تو مثل یک شبان که گله‌اش را هدایت می‌کند،‏ قومت را رهبری کردی،‏و آن‌ها را به دست موسی و هارون سپردی.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «خدای متعال ما را از کمکش محروم کرده است.‏»‏
‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازخرید کرده‌ای.‏»‏
یا:‏ «زمین مسکونی؛‏ زمین حاصلخیز.‏»‏