مزمور ۱۱۰‏:‏۱‏-‏۷

  • پادشاه و کاهنی مثل مِلکیصِدِق

    • ‏«به میان دشمنانت برو و حکومتت را برقرار کن» ‏(‏۲‏)‏

    • جوانان داوطلب مثل شبنم هستند ‏(‏۳‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۱۰  یَهُوَه به سَرور من گفت:‏ ‏«تا وقتی که دشمنانت را زیر پایت بگذارم،‏در سمت راست من بنشین.‏»‏ ۲  یَهُوَه کاری خواهد کرد که اقتدار تو* از صَهیون به جاهای دیگر هم برسد.‏ او می‌گوید:‏ «به میان دشمنانت برو و حکومتت را برقرار کن.‏»‏* ۳  قوم تو در روزی که می‌خواهی لشکرت را جمع کنی،‏* با میل و رغبت داوطلب می‌شوند.‏ جوانان تو مثل شبنم صبحگاهی،‏ به سوی تو خواهند آمد؛‏پاکی* و شکوهشان چشمگیر است.‏ ۴  یَهُوَه این طور قسم خورده،‏ و نظرش را تغییر نمی‌دهد:‏ ‏«تو مثل* مِلکیصِدِق کاهن هستی،‏و تا ابد کاهن خواهی بود!‏»‏ ۵  یَهُوَه همیشه در طرف* راست تو خواهد بود،‏و وقتی روز خشمش برسد،‏ پادشاهان را از بین می‌برد.‏* ۶  او ملت‌ها را داوری خواهد کرد.‏او همه جا را با اجساد انسان‌ها پر می‌کند،‏ و رهبر سرزمینی بسیار وسیع را* از بین می‌برد.‏* ۷  او* با آبی که از نهر سر راهش می‌نوشد،‏ نیرویی تازه خواهد گرفت،‏ و به همین دلیل سربلند و پیروز خواهد بود.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «عصای اقتدار تو.‏»‏
یا:‏ «در میان دشمنانت فرمانروایی کن.‏»‏
یا:‏ «لشکرت را به نبرد می‌فرستی.‏»‏
یا:‏ «قدّوسیت.‏»‏
یا:‏ «به شیوهٔ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دست.‏»‏
یا:‏ «خرد و نابود می‌کند.‏»‏
یا:‏ «و حاکم تمام زمین را.‏»‏
یا:‏ «خرد و نابود می‌کند.‏»‏
منظور همان «سَرور» است که در آیهٔ ۱ به او اشاره شده است.‏