مزمور ۱۳۸‏:‏۱‏-‏۸

  • فروتنی خدای متعال

    • ‏‹به دعایم جواب دادی› ‏(‏۳‏)‏

    • ‏‹اگر جانم در خطر باشد،‏ تو مرا زنده نگه می‌داری› ‏(‏۷‏)‏

مزمور داوود.‏ ۱۳۸  ای خدا،‏ تو را با تمام دلم ستایش می‌کنم.‏ جلوی چشم خدایان دیگر،‏برای ستایش تو سرود می‌خوانم.‏* ۲  به سمت معبد مقدّست تعظیم می‌کنم،‏و نام تو را به خاطر وفاداری و محبت پایدارت* ستایش می‌کنم،‏چون نشان داده‌ای که عظمت نام تو و ارزش وعده‌هایت،‏ از هر چیز دیگری بیشتر است.‏ ۳  روزی که به درگاهت دعا کردم،‏ به من جواب دادی،‏و به من شجاعت و قدرت بخشیدی.‏ ۴  ای یَهُوَه،‏ وقتی پادشاهان سراسر زمین وعده‌هایی را که داده‌ای بشنوند،‏تو را ستایش خواهند کرد.‏ ۵  آن وقت،‏ در وصف کارهایت ای یَهُوَه سرود می‌خوانند،‏چون تو ای یَهُوَه پرشکوه و باعظمت هستی.‏ ۶  ای یَهُوَه،‏ تو با وجود عظمت و جلالت،‏ به افراد فروتن توجه می‌کنی،‏ولی از افراد مغرور و خودپسند فاصله می‌گیری.‏* ۷  حتی اگر جانم در خطر باشد،‏ تو مرا زنده نگه می‌داری.‏ دستت را دراز می‌کنی و جلوی خشم دشمنانم را می‌گیری؛‏تو با دست راستت نجاتم می‌دهی.‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ تو همهٔ کارهایی را که برایم در نظر داشتی،‏ انجام خواهی داد.‏ ای یَهُوَه،‏ محبت پایدارت جاودانی است؛‏قومی را که به وجود آورده‌ای ترک نکن!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ساز می‌زنم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «ولی افراد مغرور و خودپسند را از دور می‌شناسی.‏»‏