مزمور ۷۶‏:‏۱‏-‏۱۲

  • خدا بر دشمنان صَهیون پیروز می‌شود

    • خدا افراد فروتن و افتاده را نجات می‌دهد ‏(‏۹‏)‏

    • خدا دشمنان مغرورش را خوار و ذلیل می‌کند ‏(‏۱۲‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با همراهی سازهای زِهی.‏ مزمور و ترانه‌ای از آساف.‏ ۷۶  خدا در سرزمین یهودا معروف است!‏نام بزرگ او در اسرائیل مشهور است!‏ ۲  خانهٔ خدا در شَلیم قرار دارد،‏و مسکنش در کوه صَهیون است.‏ ۳  او در آنجا تیر* و کمان دشمن را شکست؛‏سپر و شمشیر و سلاح‌های او را خرد کرد.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  تو مثل نور می‌درخشی،‏*و از کوه‌های بلند که پر از حیوانات وحشی‌اند،‏ باشکوه‌تری.‏ ۵  دلاوران غارت شدند،‏ و به خواب مرگ فرو رفتند.‏جنگجویان نتوانستند هیچ کاری انجام دهند.‏ ۶  ای خدای یعقوب،‏ وقتی تو آن‌ها را توبیخ کردی،‏سوار* و اسبش به خواب مرگ فرو رفتند.‏ ۷  فقط تویی که پرابهت هستی.‏ چه کسی می‌تواند در مقابل خشم شدید تو بایستد؟‏ ۸  وقتی تو از آسمان داوری‌ات را اعلام کردی،‏مردم زمین ترسیدند و ساکت شدند.‏* ۹  آن وقت خدا برای داوری بلند شدتا همهٔ اشخاص فروتن و افتاده را* نجات دهد.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۱۰  خشم انسان فرصتی به وجود می‌آورد که تو ستایش شوی؛‏حتی اگر خشم او ادامه داشته باشد،‏ فرصتی است که تو تمجید شوی.‏ ۱۱  به قول‌هایی که به یَهُوَه خدایتان می‌دهید،‏ عمل کنید،‏ای همهٔ کسانی که اطراف او هستید،‏ هدیه‌تان را با ترس و لرز به او تقدیم کنید.‏ ۱۲  او غرور* حاکمان را خوار و ذلیل می‌کند،‏و در دل پادشاهان زمین وحشت می‌اندازد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تیرهای آتشین.‏»‏
یا:‏ «نور دورتادور تو را گرفته است.‏»‏
منظور کسی است که سوار ارابهٔ جنگی است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «زمین ترسید و ساکت شد.‏»‏
یا:‏ «کسانی را که خلق و خویی آرام و ملایم دارند.‏»‏
یا:‏ «روحیه.‏»‏