کتاب مقدّس بهترین توصیه‌ها را برای سخت‌ترین مشکلات زندگی ارائه می‌دهد.‏ ارزش آن طی قرن‌ها ثابت شده است.‏ در این بخش،‏ پی می‌برید که چرا می‌توان به کتاب مقدّس اعتماد کرد،‏ چگونه می‌توان از آن فایده برد و کتاب مقدّس تا چه حد کارآیی دارد.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏