مزمور ۱۴‏:‏۱‏-‏۷

  • طرز فکر احمقان

    • آن‌ها می‌گویند:‏ «یَهُوَه وجود ندارد» ‏(‏۱‏)‏

    • ‏«از هیچ کس کار خوب سر نمی‌زند» ‏(‏۳‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ مزمور داوود.‏ ۱۴  احمقان* در دلشان می‌گویند:‏ ‏«یَهُوَه وجود ندارد.‏»‏ کارهایشان پر از فساد است و رفتارشان نفرت‌انگیز؛‏هیچ کس نیکوکار نیست.‏ ۲  اما یَهُوَه از آسمان به انسان‌ها نگاه می‌کند؛‏یَهُوَه نگاه می‌کند تا ببیند آیا شخص عاقلی هست که به دنبال او باشد.‏ ۳  همه از راه راست منحرف شده‌اند،‏و با هم فاسد شده‌اند!‏ هیچ کس نیکوکار نیست،‏حتی یک نفر.‏ ۴  آیا حتی یکی از بدکاران هم درک و فهم ندارد؟‏ آن‌ها به قوم من مثل آب* خوردن ظلم می‌کنند،‏ و به یَهُوَه دعا نمی‌کنند.‏ ۵  ولی ترس و وحشت تمام وجودشان را می‌گیرد،‏چون یَهُوَه با درستکاران* است.‏ ۶  شما بدکاران سعی می‌کنید امید شخص رنج‌دیده را نقش بر آب کنید،‏اما یَهُوَه پناهگاه اوست.‏ ۷  ای کاش نجات برای اسرائیل از صَهیون بیاید!‏ وقتی یَهُوَه قومش را از اسارت آزاد کند و برگرداند،‏چقدر یعقوب شاد می‌شود و اسرائیل پایکوبی می‌کند!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «اشخاص نادان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نسل درستکاران.‏»‏