به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

JW Library

اَپ JW Library‏،‏ یکی از اَپ‌های رسمی شاهدان یَهُوَه است.‏ برای مطالعهٔ کلام خدا،‏ این برنامه حاوی ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس،‏ کتاب‌ها و بروشورهای بسیار است.‏

 

آشنایی با اَپ JW Library—اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی نشریات—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

استفاده از سابقهٔ جستجو—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ استفاده از سابقهٔ جستجو در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏اندروید

در اینجا می‌توانید دربارهٔ رنگی یا هایلایت کردن متن در اَپ JW Library در دستگاه‌های اندروید بیاموزید.‏

آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی نشریات—‏در سیستم عامل iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

استفاده از سابقهٔ جستجو—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ استفاده از سابقهٔ جستجو در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ رنگی یا هایلایت کردن متن در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

آشنایی با اَپ JW Library—ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی نشریات—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

استفاده از سابقهٔ جستجو—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ استفاده از سابقهٔ جستجو در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ رنگی یا هایلایت کردن متن در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏