کودکان

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

چطور می‌تونی برای تعمید آماده بشی؟‏

سارا یاد می‌گیره که برای تعمید چطور آماده بشه.‏

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

دوست داری مبشّر تعمیدنیافته بشی؟‏

سینا یاد می‌گیره که چطور می‌تونه مبشّر تعمیدنیافته بشه.‏