کودکان

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

تولّد را جشن می‌گیریم؟‏

چطور می‌توانی برای دیگران توضیح بدهی که چرا تولّد را جشن نمی‌گیری؟‏

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

همسایهٔ خود را دوست داشته باش

چگونه می‌توانی از سامری نوع‌دوست سرمشق بگیری؟‏