کودکان

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

با کی دوست بشم؟‏

یَهُوَه می‌خواهد که شما دوستانی داشته باشید،‏ اما چطور می‌توانید دوستانی خوب پیدا کنید.‏

دوست یَهُوَه شو

نمایش تمام گزینه‌ها

آیا یَهُوَه به دعاهایمان جواب می‌دهد؟‏

اگر از یَهُوَه کمک بخواهی او دعای تو را می‌شنود.‏