مزمور ۱۱۶‏:‏۱‏-‏۱۹

  • سرود شکرگزاری

    • ‏«چه کاری می‌توانم برایش بکنم؟‏» ‏(‏۱۲‏)‏

    • ‏«حاضرم از پیاله‌ای که به من داده بنوشم» ‏(‏۱۳‏)‏

    • ‏‹من به قول‌هایی که به یَهُوَه دادم،‏ عمل می‌کنم› ‏(‏۱۴‏،‏ ۱۸‏)‏

    • ‏«مرگ وفاداران یَهُوَه،‏ برایش بسیار دردناک است» ‏(‏۱۵‏)‏

۱۱۶  من یَهُوَه را دوست دارم،‏چون وقتی به او التماس می‌کنم که به من کمک کند،‏ دعایم را می‌شنود.‏ ۲  او به دعایم گوش می‌دهد؛‏*پس تا آخر عمرم می‌خواهم به درگاهش دعا کنم.‏ ۳  طناب‌های مرگ،‏ دور من حلقه زده بودند،‏و حس می‌کردم که مرگ مرا به کامش می‌کشد.‏* اضطراب و غم مرا از پا انداخته بود،‏ ۴  اما به یَهُوَه دعا کردم و اسمش را به زبان آوردم و گفتم:‏ ‏«ای یَهُوَه،‏ مرا نجات بده!‏»‏ ۵  یَهُوَه دلسوز* و عادل است؛‏خدای ما رحیم است.‏ ۶  یَهُوَه از شخص بی‌تجربه محافظت می‌کند.‏ وقتی بیچاره و درمانده بودم،‏ او مرا نجات داد.‏ ۷  ای جان من،‏ دوباره آرام باش،‏چون یَهُوَه در حق من خوبی کرده است!‏* ۸  خدایا،‏ تو مرا از مرگ نجات دادی،‏اشک‌هایم را پاک کردی،‏ و نگذاشتی پایم بلغزد.‏ ۹  پس تا زنده‌ام به یَهُوَه خدمت می‌کنم!‏* ۱۰  چون ایمان داشتم،‏ صحبت کردم،‏هرچند که مشکلات زیادی داشتم.‏ ۱۱  از شدّت ترس و پریشانی گفتم:‏ ‏«همهٔ انسان‌ها دروغگو هستند.‏»‏ ۱۲  برای جبران همهٔ خوبی‌هایی که یَهُوَه در حق من کرده،‏چه کاری می‌توانم برایش بکنم؟‏ ۱۳  من پیالهٔ نجات را برمی‌دارم،‏و نام یَهُوَه را به زبان می‌آورم.‏ ۱۴  من به قول‌هایی که به یَهُوَه داده‌ام،‏در حضور قومش عمل می‌کنم.‏ ۱۵  مرگ وفاداران یَهُوَه،‏برایش بسیار دردناک است.‏* ۱۶  ای یَهُوَه،‏ به تو التماس می‌کنم،‏چون بندهٔ تو هستم.‏ من خادم و پسر کنیز تو هستم.‏ تو مرا از بندهایم آزاد کردی.‏ ۱۷  ای یَهُوَه،‏ قربانی شکرگزاری را به تو تقدیم می‌کنم،‏و نامت را ستایش می‌کنم.‏* ۱۸  من به قول‌هایی که به یَهُوَه داده‌ام،‏در حضور قومش عمل می‌کنم.‏ ۱۹  در صحن‌های معبد یَهُوَه،‏ در وسط اورشلیم،‏به قول‌هایم وفا می‌کنم!‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «او خم می‌شود و به دعایم گوش می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «و در چنگ شیول گرفتار شدم.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «بزرگوار.‏»‏
یا:‏ «با مهربانی با من رفتار کرده است!‏»‏
یا:‏ «در حضور یَهُوَه در سرزمین زندگان قدم می‌زنم.‏»‏
یا:‏ «در نظر او بسیار گرانبهاست.‏»‏
یا:‏ «نامت را می‌خوانم.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏