نوجوانان و جوانان

جوانان می‌پرسند

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۱:‏ چه دلایلی برای اعتقاد به خدا وجود دارد؟‏

آیا می‌خواهی با یقین کامل برای دیگران توضیح دهی که چرا به وجود خدا معتقدی؟‏ اگر کسی اعتقادت را زیر سؤال برد،‏ می‌توانی راهنمایی‌های این مقاله را در نظر بگیری.‏

برگهٔ فعالیت

اعتقادت را در مورد همجنسگرایی توضیح بده

صحبت در مورد موضوعات بحث‌اانگیز می‌تواند دشوار باشد.‏ این برگهٔ فعالیت به تو کمک می‌کند که در مورد همجنسگرایی به نحوی مناسب و سنجیده صحبت کنی.‏

در این مقالات برخی اسامی تغيير‌ داده شده است.