مزمور ۶۰‏:‏۱‏-‏۱۲

  • خدا دشمنانش را شکست می‌دهد

    • کمک انسان بی‌فایده است ‏(‏۱۱‏)‏

    • ‏«ای خدا،‏ تویی که به ما قدرت و نیرو می‌دهی» ‏(‏۱۲‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «سوسن شهادت.‏» غزلی از داوود.‏ برای استفاده در تعلیم دیگران.‏ داوود این مزمور را زمانی نوشت که با لشکرهای اَرام‌نَهرین و اَرام‌صوبه در جنگ بود.‏ این همان جنگی است که یوآب ۱۲٬۰۰۰ نفر از اَدومیان را در درّهٔ نمک کشت.‏ ۶۰  خدایا،‏ تو ما را دور انداختی و ما را پراکنده کردی.‏* از دست ما خشمگین بودی،‏ ولی حالا ما را دوباره در آغوشت بگیر!‏ ۲  تو زمین را به لرزه درآوردی و آن را شکافتی.‏ شکاف‌هایش را درست کن،‏ چون نزدیک است از هم پاشیده شود!‏ ۳  به قوم برگزیده‌ات سختی‌های زیادی دادی،‏ و شرابی به ما نوشاندی که ما را گیج و سرگردان کرده است.‏ ۴  برای اشخاص خداترس پرچمی بلند کن،‏*تا با دیدن آن فرار کنند و از تیرهای دشمن در امان باشند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  ای خدایی که ما را دوست داری به دعای ما جواب بده،‏و با دست راستت ما را نجات بده.‏ ۶  خداوند در قدّوسیت و پاکی خود* می‌گوید:‏ ‏«وقتی شهر شِکیم را به قومم بدهم،‏*و درّهٔ* سُکّوت را بین آن‌ها تقسیم کنم،‏ بی‌اندازه شاد می‌شوم!‏ ۷  جِلعاد و مَنَسّی مال من هستند؛‏اِفرایِم کلاهخود من است،‏و یهودا،‏ عصای فرمانروایی من.‏ ۸  قوم موآب را مثل لگن برای شست‌وشو به کار می‌برم؛‏ کفشم را بر قوم اَدوم پرت می‌کنم،‏ و بر سرزمین فِلیسطیه فریاد پیروزی سر می‌دهم.‏»‏ ۹  چه کسی مرا به شهری می‌برد که محاصره شده است؟‏ چه کسی مرا به اَدوم هدایت می‌کند تا آن را تسخیر کنم؟‏ ۱۰  خدایا،‏ تویی که این پیروزی را به ما می‌دهی!‏اما حالا ما را دور انداخته‌ای و دیگر از لشکرهای ما حمایت نمی‌کنی.‏ ۱۱  ای خدا،‏ در این موقعیت سخت به ما کمک کن،‏چون کمک انسان* بی‌فایده است.‏ ۱۲  ای خدا،‏ تویی که به ما قدرت و نیرو می‌دهی،‏و دشمنانمان را پایمال می‌کنی!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «به ما رخنه کردی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «بلند کردی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «در مکان مقدّسش.‏»‏
یا:‏ «به میراث بدهم.‏»‏
یا:‏ «دشت.‏»‏
یا:‏ «نجات توسط انسان.‏»‏