کتاب مقدّس،‏ کتابی برای همه،‏ حاوی پندهای عملی است که می‌تواند در بهبود ازدواج و در تربیت فرزند به شما یاری رساند.‏ *

^ بند 2 در این قسمت از سایت،‏ برخی از اسامی تغییر داده شده است.‏