مزمور ۱۴۹‏:‏۱‏-‏۹

  • سرودی در وصف پیروزی خدا

    • ‏«یَهُوَه از قومش خوشحال و راضی است» ‏(‏۴‏)‏

    • بگذار وفادارانش بابت افتخاری که دارند شاد باشند ‏(‏۹‏)‏

۱۴۹  یاه را ستایش کنید!‏* برای یَهُوَه سرودی تازه بخوانید؛‏او را در جمع* وفاداران ستایش کنید!‏ ۲  ای قوم اسرائیل،‏ به خاطر آفریدگار بزرگتان شاد باشید!‏ای ساکنان صَهیون،‏ به خاطر پادشاهتان پایکوبی کنید!‏ ۳  رقص‌کنان نام او را ستایش کنید،‏و با دف و چنگ برای ستایش او آواز بخوانید؛‏ ۴  زیرا یَهُوَه از قومش خوشحال و راضی است،‏ و لباس نجات را به تن افراد فروتن و افتاده می‌کند.‏ ۵  بگذار وفادارانش بابت افتخاری که دارند شاد باشند،‏و شب‌ها* با شادی سرود بخوانند.‏ ۶  بگذار با صدای بلند برای ستایش خدا آواز بخوانند،‏و شمشیرهای دودَم را در دست بگیرند ۷  تا قوم‌ها را مجازات کنند،‏از ملت‌های بیگانه انتقام بگیرند،‏ ۸  پادشاهانشان را به زنجیر بکشند،‏پاهای بزرگانشان را به غُل و زنجیر ببندند،‏ ۹  و حکم خدا را که برای مجازاتشان صادر و نوشته شده است،‏ اجرا کنند.‏ این افتخاری است برای همهٔ وفادارانش!‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «جماعت.‏»‏
یا:‏ «در بسترهایشان.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏