آیا علم و کتاب مقدّس با هم هماهنگ می‌باشند؟‏ آیا موضوعات علمی اشاره‌شده در کتاب مقدّس،‏ دقیق هستند؟‏ طبیعت چه چیزی را آشکار می‌کند؟‏ نظر محققان در این مورد چیست؟‏