مزمور ۱۲۲‏:‏۱‏-‏۹

  • دعا برای برقراری صلح در اورشلیم

    • رفتن به خانهٔ یَهُوَه شادی‌آور است ‏(‏۱‏)‏

    • تمام خانه‌های اورشلیم به هم وصلند ‏(‏۳‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ مزمور داوود.‏ ۱۲۲  چقدر شاد می‌شدم وقتی به من می‌گفتند،‏ ‏«بیا به خانهٔ یَهُوَه برویم.‏»‏ ۲  ای اورشلیم،‏ از دروازه‌های تو وارد شده‌ایم،‏و حالا در شهر ایستاده‌ایم.‏ ۳  اورشلیم شهری یکپارچه است؛‏شهری که همهٔ خانه‌هایش به هم وصلند.‏ ۴  طایفه‌های اسرائیل به اورشلیم می‌روند؛‏طایفه‌های یاه* به آنجا می‌روندتا طبق قانونی که خدا به اسرائیل داد،‏*نام یَهُوَه را ستایش کنند و او را شکر و سپاس گویند،‏ ۵  چون تخت‌های داوری در آنجا قرار دارد؛‏تخت‌های پادشاهانِ نسل داوود!‏ ۶  برای برقراری صلح و آرامش در اورشلیم،‏ دعا کنید!‏ ای شهر اورشلیم،‏ کسانی که دوستت دارند در امنیت خواهند بود.‏ ۷  ای اورشلیم،‏ صلح و امنیت در داخل حصارهایت،‏*و در برج‌های مستحکمت همیشه برقرار باشد!‏ ۸  به خاطر عشق و محبتی که به برادران و دوستانم دارم می‌گویم:‏ ‏«ای اورشلیم،‏ همیشه صلح و آرامش در تو برقرار باشد.‏»‏ ۹  به خاطر عشق و محبتی که به خانهٔ خدایمان یَهُوَه دارم،‏خواهان خوبی و رفاه تو هستم.‏

پاورقی‌ها

‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «طبق یادآوری خدا به اسرائیل.‏»‏
یا:‏ «سنگرهایت.‏»‏