مزمور ۵۳‏:‏۱‏-‏۶

  • توصیفی از احمقان

    • ‏«یَهُوَه وجود ندارد» ‏(‏۱‏)‏

    • ‏«از هیچ کس کار خوب سر نمی‌زند» ‏(‏۳‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک مَحَلَت.‏* مَسکیلِ* داوود.‏ ۵۳  آدم احمق در دلش می‌گوید:‏ ‏«یَهُوَه وجود ندارد.‏»‏ چنین شخصی فاسد است و به کارهای بد و زشت دست می‌زند.‏هیچ کس نیکوکار نیست.‏ ۲  اما خدا از آسمان به انسان‌ها نگاه می‌کند؛‏یَهُوَه نگاه می‌کند تا ببیند آیا شخص عاقلی هست که به دنبال او باشد.‏ ۳  همه از راه راست منحرف شده‌اند،‏و با هم فاسد شده‌اند!‏ هیچ کس نیکوکار نیست،‏حتی یک نفر.‏ ۴  آیا حتی یکی از بدکاران هم درک و فهم ندارد؟‏ آن‌ها به قوم من مثل آب* خوردن ظلم می‌کنند،‏ و به یَهُوَه دعا نمی‌کنند.‏ ۵  ولی ترس و وحشت تمام وجودشان را می‌گیرد،‏ترسی که قبل از آن هیچ وقت حس نکرده بودند،‏چون خدا دشمنان قومش* را نابود می‌کند و استخوان‌هایشان را روی زمین پخش می‌کند.‏ قوم او آن‌ها را خوار و ذلیل می‌کنند،‏ چون یَهُوَه آن‌ها را رد کرده است.‏ ۶  ای کاش،‏ نجات برای اسرائیل از صَهیون بیاید!‏ وقتی یَهُوَه قومش را از اسارت آزاد کند و برگرداند،‏چقدر یعقوب شاد می‌شود و اسرائیل پایکوبی می‌کند!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «نان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که قومش را محاصره کرده‌اند.‏»‏