کتاب مقدّس کتابی بی‌همتاست،‏ این کتاب در طول تاریخ محفوظ مانده است،‏ به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است و در سراسر جهان پخش شده است.‏ اکتشافات اخیر نیز صحّت تاریخی این کتاب را نشان می‌دهد.‏ صرف‌نظر از دین یا مذهبتان،‏ پی می‌برید که کتاب مقدّس کتابی بی‌نظیر است.‏