مراجعه به متن

تاریخ و کتاب مقدّس

کتاب مقدّس کتابی بی‌همتاست،‏ این کتاب در طول تاریخ محفوظ مانده است،‏ به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است و در سراسر جهان پخش شده است.‏ اکتشافات اخیر نیز صحّت تاریخی این کتاب را نشان می‌دهد.‏ صرف‌نظر از دین یا مذهبتان،‏ پی می‌برید که کتاب مقدّس کتابی بی‌نظیر است.‏

تاریخ و کتاب مقدّس

آیا شرح کتاب مقدّس از دوران اسارت یهودیان در بابِل دقیق و موثق است؟‏

آیا تحقیقات پژوهشگران،‏ آنچه را که خدا در مورد شرایط زندگی یهودیان تبعیدی در بابِل گفته بود،‏ تأیید می‌کند؟‏

تاریخ و کتاب مقدّس

آیا شرح کتاب مقدّس از دوران اسارت یهودیان در بابِل دقیق و موثق است؟‏

آیا تحقیقات پژوهشگران،‏ آنچه را که خدا در مورد شرایط زندگی یهودیان تبعیدی در بابِل گفته بود،‏ تأیید می‌کند؟‏

صحّت تاریخی کتاب مقدّس

نشریات

کتاب مقدس—‏موضوع آن چیست؟‏

موضوع اصلی کتاب مقدس چیست؟‏