مزمور ۱‏:‏۱‏-‏۶

  • دو راه مختلف

    • کلید شادی و سعادت،‏ خواندن قوانین خداست ‏(‏۲‏)‏

    • درستکاران مثل درختی پربار هستند ‏(‏۳‏)‏

    • شریران مثل کاهی هستند که با باد پراکنده می‌شود ‏(‏۴‏)‏

۱  شاد و سعادتمند است کسی که طبق پند شریران رفتار نمی‌کند،‏در راه گناهکاران قدم برنمی‌دارد،‏و با کسانی که مسخره می‌کنند همنشین نمی‌شود،‏ ۲  بلکه قوانین یَهُوَه را از ته دل دوست دارد،‏و شب و روز آن قوانین را می‌خواند و در آن‌ها تعمّق می‌کند.‏ ۳  او مثل درختی است که کنار نهرهای آب* کاشته شده،‏درختی که میوه‌اش را به موقع* می‌دهد،‏و برگ‌هایش پژمرده نمی‌شود.‏ چنین کسی در همهٔ کارهایش موفق است.‏ ۴  اما شریران این طور نیستند؛‏آن‌ها مثل کاهی هستند که با باد پراکنده می‌شود.‏ ۵  به همین دلیل،‏ شریران موقع داوری‌شان محکوم خواهند شد؛‏*و گناهکاران در جمع درستکاران دیده نخواهند شد.‏* ۶  یَهُوَه از راه زندگی درستکاران باخبر است،‏ولی شریران در راهی هستند که به نابودی ختم می‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آبراه‌ها.‏»‏
یا:‏ «در فصلش.‏»‏
یا:‏ «توان ایستادن نخواهند داشت.‏»‏
یا:‏ «توان ایستادن نخواهند داشت.‏»‏