مزمور ۶۱‏:‏۱‏-‏۸

  • خدا برجی محکم است

    • ‏«می‌خواهم تا ابد در خیمهٔ تو مهمان باشم» ‏(‏۴‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با همراهی سازهای زِهی.‏ مزمور داوود.‏ ۶۱  خدایا،‏ فریاد کمکم را بشنو،‏ و به دعای من گوش بده!‏ ۲  وقتی دلسرد و ناامید می‌شوم،‏حتی از دورترین نقطهٔ دنیا در دعا از تو کمک می‌خواهم.‏ مرا به صخره‌ای هدایت کن که از جایی که هستم بلندتر باشد.‏ ۳  تو پناهگاه من هستی؛‏برج محکمی که مرا از دشمنانم محفوظ نگه می‌دارد.‏ ۴  می‌خواهم تا ابد در خیمهٔ تو مهمان باشم،‏و زیر سایهٔ بال‌های تو پناه بگیرم.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  ای خدا،‏ قول‌هایی را که داده‌ام شنیده‌ای.‏ تو برکاتی* را نصیبم کرده‌ای که به کسانی که برای نامت احترام عمیق قائلند* می‌دهی.‏ ۶  عمر* پادشاه را بیشتر می‌کنی،‏تا سالیان سال زنده بماند.‏ ۷  او در حضور تو تا ابد بر تخت پادشاهی می‌نشیند؛‏ای خدا،‏ با محبت پایدار و وفاداری‌ات،‏ از او محافظت کن.‏ ۸  من برای ستایش نام تو تا ابد سرود می‌خوانم،‏*و هر روز به قول‌هایی که به تو داده‌ام وفا می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «میراثی.‏»‏
یا:‏ «از نامت می‌ترسند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روزهای.‏»‏
یا:‏ «ساز می‌زنم.‏»‏