مزمور ۹۸‏:‏۱‏-‏۹

  • یَهُوَه نجات‌دهنده و داور عادل است

    • کارهای نجات‌بخش یَهُوَه اعلام می‌شود ‏(‏۲،‏ ۳‏)‏

ترانه.‏ ۹۸  برای یَهُوَه سرودی تازه بخوانید،‏چون کارهای شگفت‌انگیزی کرده است.‏ او با دست راست و با بازوی مقدّسش ما را نجات داده است.‏* ۲  یَهُوَه نشان داده که نجات از طرف اوست،‏و عدالتش را به ملت‌ها آشکار کرده است.‏ ۳  او وعده‌ای را که دربارهٔ وفاداری و محبت پایدارش به خاندان‌های اسرائیل داده بود به یاد آورده،‏ و تمام مردم زمین دیده‌اند که خدای ما قومش را نجات داده است.‏* ۴  ای مردم تمام زمین،‏ برای یَهُوَه سرود پیروزی بخوانید؛‏ شاد باشید،‏ از شادی فریاد بزنید و برای ستایش او آواز بخوانید!‏ ۵  برای ستایش یَهُوَه چنگ بنوازید و سرود بخوانید؛‏او را با نواختن چنگ و خواندن سرودهای دلنشین ستایش کنید!‏ ۶  شیپور* و سُرنا* را به صدا درآورید،‏و در حضور یَهُوَه،‏ پادشاه ما سرود پیروزی بخوانید.‏ ۷  دریاها و هر چه در آن‌هاست،‏ فریاد شادی سر دهند!‏زمین و ساکنان آن از شادی فریاد بزنند!‏ ۸  رودخانه‌ها دست بزنند،‏و کوه‌ها با هم در حضور یَهُوَه فریاد شادی سر دهند،‏ ۹  چون او می‌آید* تا مردم زمین را داوری کند.‏ او داوری عادل و باانصاف است،‏و ساکنان زمین را با عدل و انصاف داوری خواهد کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پیروز کرده است.‏»‏
یا:‏ «پیروز کرده است.‏»‏
یا:‏ «ترومپت.‏»‏
نوعی ساز بادی شبیه شیپور.‏
یا:‏ «آمده است.‏»‏