مزمور ۱۰۳‏:‏۱‏-‏۲۲

 • یَهُوَه را ستایش کنیم!‏

  • ‏«خدا گناهانمان را از ما دور کرده است» ‏(‏۱۲‏)‏

  • خدا مثل پدری رحیم و دلسوز است ‏(‏۱۳‏)‏

  • خدا به یاد دارد که ما خاک هستیم ‏(‏۱۴‏)‏

  • تخت پادشاهی و حکمرانی یَهُوَه ‏(‏۱۹‏)‏

  • فرشتگان خواست خدا را انجام می‌دهند ‏(‏۲۰‏)‏

مزمور داوود.‏ ۱۰۳  من یَهُوَه را ستایش می‌کنم؛‏من با تمام وجودم نام مقدّس او را ستایش می‌کنم!‏ ۲  من یَهُوَه را ستایش می‌کنم،‏و کارهای او را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.‏ ۳  او همهٔ خطاهایت را می‌بخشد،‏و همهٔ بیماری‌هایت را شفا می‌دهد.‏ ۴  او جانت را از مرگ* نجات می‌دهد،‏و رحمت و محبت پایدارش* را مثل تاجی بر سرت می‌گذارد.‏ ۵  او در طول زندگی‌ات تو را با نعمت‌ها* سیر می‌کندتا مثل عقاب،‏ جوان و قوی بمانی.‏* ۶  یَهُوَه از همهٔ مظلومان دفاع می‌کند؛‏او در حقشان با عدل و انصاف عمل می‌کند.‏ ۷  خدا راه‌هایش را به موسی نشان داد،‏و کارهایش را به اسرائیلیان.‏ ۸  یَهُوَه رحیم و دلسوز* است؛‏او دیرخشم و سرشار از محبت پایدار است.‏ ۹  او خطاهای ما را تا ابد در نظر نمی‌گیرد،‏و برای همیشه از ما خشمگین نمی‌ماند.‏ ۱۰  خدا با ما طبق گناهانمان رفتار نمی‌کند،‏و ما را طوری که سزاوار هستیم،‏ مجازات نمی‌کند،‏ ۱۱  چون به اندازه‌ای که آسمان از زمین بلندتر است،‏به همان اندازه محبت پایدار خدا شامل حال کسانی می‌شود که برایش احترام عمیق قائلند.‏* ۱۲  به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است،‏به همان اندازه خدا گناهانمان را از ما دور کرده است.‏ ۱۳  همان طور که یک پدر به فرزندانش دلسوزی نشان می‌دهد،‏یَهُوَه هم به کسانی که برایش احترام عمیق قائلند،‏* دلسوزی نشان می‌دهد،‏ ۱۴  چون او خوب می‌داند که ما چطور ساخته شده‌ایم،‏و همیشه به یاد دارد که ما خاک هستیم.‏ ۱۵  عمر انسانِ فانی مثل علف،‏ زودگذر است؛‏انسان مثل گُلِ دشت شکوفه می‌دهد،‏ ۱۶  اما وقتی باد بر آن بوزد،‏ از بین می‌رود،‏و دیگر اثری از آن باقی نمی‌ماند.‏* ۱۷  اما محبت پایدار یَهُوَه جاودانه است،‏*و شامل حال کسانی می‌شود که برای او احترام عمیق قائلند.‏*خدا با فرزندانِ فرزندان آن‌ها عادلانه رفتار خواهد کرد؛‏ ۱۸  او با کسانی که عهدش را نگه می‌دارند،‏و با دقت به دستوراتش عمل می‌کنند،‏ عادلانه رفتار خواهد کرد.‏ ۱۹  یَهُوَه تخت پادشاهی‌اش را در آسمان‌ها برقرار کرده،‏و در مقام پادشاه بر همه چیز حکمرانی می‌کند.‏ ۲۰  ای همهٔ فرشتگان که قدرت زیادی دارید،‏ای فرشتگانی که گوش به فرمان یَهُوَه هستید و از او اطاعت می‌کنید،‏ او را ستایش کنید!‏ ۲۱  ای لشکرهای آسمانی،‏ای خدمتگزارانی که خواست یَهُوَه را انجام می‌دهید،‏ او را ستایش کنید!‏ ۲۲  ای همهٔ مخلوقات یَهُوَه،‏او را در سرتاسر قلمرویش ستایش کنید!‏ من با تمام وجودم یَهُوَه را ستایش می‌کنم!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «گودال؛‏ قبر.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «چیزهای خوب.‏»‏
یا:‏ «تا جوانی‌ام مثل عقاب تازه شود.‏»‏
یا:‏ «بزرگوار.‏»‏
یا:‏ «که از او می‌ترسند.‏»‏
یا:‏ «که از او می‌ترسند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «و جایش دیگر آن را نمی‌شناسد.‏»‏
یا:‏ «از ازل تا ابد است.‏»‏
یا:‏ «که از او می‌ترسند.‏»‏