Masalmo 33:1-22

  • Kusimba ule adacita pinthu

    • “Muimbireni nyimbo ipswa” (3)

    • Pinthu pyacitwa na mafala na nzimu wa Yahova (6)

    • Kutsandzaya kwa dzindza ya Yahova (12)

    • Maso a Yahova asayangʼanira (18)

33  Imwe anthu akulungama, khuwani mwakukomerwa thangwi ya pinacita Yahova.+ Anthu akulungama athema kunsimba.   Phatisirani arpa toera kupereka takhuta kuna Yahova;Imbani nyimbo toera kunsimba na cakuimba naco ca nkhambala khumi.   Muimbireni nyimbo ipswa;+Muimbireni mwadidi kakamwe, pontho khuwani mwakukomerwa.   Thangwi mafala a Yahova ndi andimomwene,+Ife tinakwanisa kunyindira pyonsene pinacita iye.   Iye asafuna ulungami, pontho asatonga mwakusowa tsankhulo.+ Dziko yapantsi yadzala na ufuni wakukhonda mala wa Yahova.+   Mafala a Yahova acitisa kuti kudzulu kucitwe,+Pontho pinthu pyonsene pyakudzulu* pyacitwa na muya udabuluka pamulomo pace.   Iye asacitisa madzi a mʼbara kukhala pabodzi ninga afungirwa na mpanda;+Iye asaikha madzi a mabimbi nʼnyumba yakukoyera pinthu.   Anthu onsene pa dziko yapantsi mbagope Yahova.+ Anthu onsene pa dziko yapantsi mbamulemedze.   Thangwi iye alonga, pinthu mbapicitika;+Iye abulusa ntemo, pinthu mbapikhalapo.+ 10  Yahova apingiza pikhafuna kucita* madzindza;+Iye afudza pikhanyerezera anthu toera kucita.+ 11  Mbwenye uphungu* wa Yahova usaphata basa kwenda na kwenda;+Pinanyerezera ntima wace nkhabe cinja mu ubalwi na ubalwi. 12  Yakutsandzaya ndi dzindza yakuti Mulungu wawo ndi Yahova,+Mbumba idasankhula iye ninga unthaka wace.+ 13  Yahova asayangʼana pantsi kubulukira kudzulu;Iye asaona ana onsene a anthu.+ 14  Kubulukira pa mbuto inakhala iye,Asaona anthu anakhala pa dziko yapantsi. 15  Ndiye anacita mitima yonsene;Iye asadinga mabasa awo onsene.+ 16  Nkhabe mambo anapulumuka thangwi yakukhala na anyankhondo azinji;+Nyankhondo nkhabe kupulumuka thangwi yakukhala na mphambvu zizinji.+ 17  Lekani kunyindira kavalo toera kukupulumusani,* thangwi inakuphatisani mwala;+Maseze ikhale yamphambvu kakamwe, iyo nkhabe kukupulumusani. 18  Onani! Maso a Yahova asayangʼanira ale ananʼgopa,+Ale anadikhira ufuni wace wakukhonda mala, 19  Toera aapulumuse angafuna kuphiwaPontho toera kuapulumusa mu ndzidzi wa njala.+ 20  Ife tisadikhira Yahova toera atiphedze. Iye ndi mʼphedzi wathu na xango yathu.+ 21  Mitima yathu isakomerwa na iye,Thangwi ife tisanyindira dzina yace yakucena.+ 22  Yahova, ufuni wanu wakukhonda mala mbukhale na ife,+Mu ndzidzi unapitiriza ife kukudikhirani toera kutiphedza.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anyankhondo onsene akudzulu.”
Peno: “uphungu wa.”
Peno: “pisankhulo pyace pisaphata basa.”
Peno: “kuwina.”